content

Wsparcie w starcie

  

 

 

O programie 

 

Celem Programu „Wsparcie w starcie” jest rozwój przedsiębiorczości dzięki nisko oprocentowanym pożyczkom na start biznesu dla osób bezrobotnych. Pilotaż programu trwał od grudnia 2013 r. na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.

 

W ramach II etapu, który ruszył 17 listopada 2014 r., rozszerzono zasięg na cały kraj oraz rozszerzono katalog osób uprawnionych do ubiegania się o wsparcie - nie będą to już tylko absolwenci szkół i studenci, ale także osoby bezrobotne. Wszyscy, którzy skorzystają z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz ci którzy zamierzają z niej skorzystać mogą być objęci bezpłatnym doradztwem i/lub szkoleniem. Przedsiębiorcy natomiast będą mogli ubiegać się o pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

 

Z jakiego wsparcia można skorzystać?

 

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju (III kw. 2014 - do 75 622,80 zł) - dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

 • absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
 • zarejestrowanych bezrobotnych;
 • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).

 

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy - w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. do 22 686,84 zł) - dla:

 • osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
 • podmiotów, o których mowa w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

- niepublicznych szkół,

- niepublicznych przedszkoli,

- osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • żłobków lub klubów dziecięcych.

 

Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

 • zakładania działalności gospodarczej;
 • form opodatkowania działalności gospodarczej;
 • prowadzenia księgowości.
 • oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie.

 

Na jakie wsparcie można liczyć?

Pożyczka do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia na start biznesu ((III kw. 2014 - do 75 622,80 zł) oraz dodatkowo do 22 686,84 tys. zł na utworzenie miejsca pracy. Okres spłaty będzie wynosił nawet 7 lat, z możliwością karencji w spłacie do roku. Pożyczki są nisko oprocentowane - na poziomie ¼ stopy redyskonta weksli.

 

Jak otrzymać pożyczkę?

Warunkiem jest m.in. złożenie wniosku wraz z uproszczonym biznes planem przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona będzie pożyczka.

 

Wróć na początek

 

Historie firm

Przedstawiamy historie pierwszych firm, które powstały dzięki środkom ze "Wsparcia w starcie". Więcej na twitterze @mpips_rp.

 

 

 

 

Tweety #WsparciewStarcie

 

 

 

Wróć na początek

 

Kontakt do pośredników Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Województwa:

 

 

warmińsko-mazurskie, podlaskie:

 

Konsorcjum:

Capitales Finanse

http://www.capitales.pl/

Tel. 601 296 779

e-mail: 

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

http://www.polskiestowarzyszenie.pl/

Tel. 85 652 61 07

e-mail: 

 

Eurofirma Media

Tel. 85 667 12 43

e-mail: 

 

mazowieckie i łódzkie:

 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych

http://tise.pl/offers/wsparcie-w-starcie/

Tel: 22 636 07 40

e-mail: 

 

świętokrzyskie i lubelskie:

 

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

http://www.farr.pl/

Tel. 41 274 46 90

e-mail: farr@farr.pl

 

małopolskie i podkarpackie:

 

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej

http://mfes.pl/pierwszybiznes/wsparcie-w-starcie/

Tel. 12 423 76 05

e-mail: biuro@mfes.pl

 

Krakowski Bank Spółdzielczy

http://www.kbsbank.com.pl/

Tel. 12 422 82 65

e-mail: sekretariat@kbsbank.com.pl

 

opolskie i śląskie:

 

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

http://fundacja.opole.pl/

Tel. 77 454 25 97

e-mail: frssek@fundacja.opole.pl

 

dolnośląskie i lubuskie:

 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

http://frw.pl/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/

Tel. 74 66 44 810

e-mail: biuro@frw.pl

 

pomorskie, zachodniopomorskie + Makroregion północno - zachodni:

 

ECDF

http://www.ecdf.pl/fundusz-pozyczkowy-oferta/wsparcie-w-starcie-ii

Tel. 61 835 00 98

e-mail: 

 

Makroregion południowy:

 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR

http://www.marr.com.pl/index-7.html

Tel. 17 788 18 67

e-mail: 

 

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych

http://www.pfpk.com/

Tel. 17 862 11 66

e-mail: 

 

Wróć na początek

 

 

Pytania i odpowiedzi:

 

 

Czy absolwent/student/bezrobotny musi być zarejestrowany w urzędzie pracy by uzyskać pożyczkę?

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę lub uzyskali tytuł zawodowy/licencjacki/inżynierski/magisterski do 48 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych nie muszą być zarejestrowani jako bezrobotni. Wystarczy oświadczenie o niezatrudnieniu lub niewykonywaniu pracy zarobkowej. Absolwent będzie musiał dodatkowo przedstawić kopię odpisu dyplomu lub świadectwa lub zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu, a student zaświadczenie o studiowaniu. Osoby bezrobotne, by ubiegać się o wsparcie w ramach II etapu Programu muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy.

 

Czy o pożyczkę mogą wystąpić np. trzy osoby na założenie tej samej firmy?

O pożyczkę mogą ubiegać się również osoby zamierzające prowadzić wspólnie działalność gospodarczą. Każda z tych osób składa wniosek indywidualnie, przez co wsparcie finansowe dla danej działalności wzrasta, tj. jeśli o pożyczkę wystąpią trzy osoby zakładające wspólnie działalność gospodarczą i każda z nich złoży wniosek o przyznanie pożyczki w wysokości np. 70 tys. zł, to łączna kwota wsparcia dla tej działalności wyniesie 210 tys. zł.

 

Czy są preferencje w stosunku do osób ubiegających się o pożyczkę?

Pilotaż Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" skierowany jest zarówno do absolwentów szkół średnich oraz uczelni wyższych jak i studentów ostatnich lat. W ramach II etapu Programu, wsparciem są również objęte osoby bezrobotne. Każda z uprawnionych osób ma równe szanse w dostępie do pożyczki.

 

Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę: w miejscu zameldowania, ukończenia szkoły...?

Decydującym przy przyznaniu pożyczki będzie nie miejsce zakończenia edukacji czy zamieszkania, ale miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Co należy rozumieć przez pojęcia student ostatniego roku studiów wyższych oraz absolwent szkoły średniej bądź wyższej?

Student ostatniego roku studiów wyższych - I, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich);

Absolwenci szkół - średnich, zawodowych, techników;

Absolwenci uczelni wyższych, tj. osoby, które ukończyły studia inżynierskie/licencjackie lub magisterskie.

 

Czy w przypadku prowadzenia w przeszłości działalności gospodarczej można ubiegać się o pożyczkę?

Tak, jeśli działalność ta została zakończona i upłynęło od zamknięcia co najmniej 12 miesięcy na dzień składania wniosku o pożyczkę. Jednym z załączników do wniosku jest oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie roku przed złożeniem wniosku o pożyczkę.

 

Czy poręczycielem może być ktoś z rodziny?

Tak, nie ograniczamy kręgu poręczycieli ze względu na powiązania rodzinne, zatem poręczycielem w tym wypadku mogą być przykładowo rodzice, dziadkowie, rodzeństwo jeśli tylko spełnione są wymogi formalne dotyczące sytuacji materialnej osoby, która udziela poręczenia.

 

Co w sytuacji, gdy obecnie studiuję na pierwszym roku kolejnych już studiów, a poprzednie zostały ukończone w zeszłym roku - czy mogę się ubiegać o pożyczkę?

Tak, w tej sytuacji nie ma znaczenia fakt bycia studentem innego roku niż ostatni, by starać się o pożyczkę. Wtedy można ubiegać się o pożyczkę jako absolwent, jeśli złożenie wniosku nastąpi przed upływem 4 lat od uzyskania ostatniego dyplomu studiów wyższych.

 

Czy studiowanie na dwóch kierunkach jednocześnie ma wpływ na możliwość ubiegania się o wsparcie?

Nie, pod warunkiem, że przynajmniej na jednym z tych kierunków osoba ubiegająca się o pożyczkę będzie miała status studenta ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich.

 

Jak zostanie zakwalifikowana osoba, która zakończyła studia licencjackie i rozpoczęła studia magisterskie?

Osoba będąca studentem/absolwentem, spełniająca pozostałe kryteria, może ubiegać się o pożyczkę, bez względu na to, czy rozpoczęła studia na innym kierunku lub studia uzupełniające.

 

Czy jest możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki i z jakimi kosztami należy się liczyć?

Oczywiście można dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki, pożyczkobiorca nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą.

 

Czy pożyczkobiorca ponosi koszt prowizji dla pośredników finansowych, którzy udzielają pożyczek?

Nie, zgodnie z założeniami Programu, uprawnione osoby będą zwolnione z opłat i prowizji z tytułu rozpatrzenia wniosku i udzielenia pożyczki.

 

Jak długo trwa ocena wniosku o pożyczkę?

Pośrednicy finansowi oceniają wniosek w terminie do 14 dni, od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę.

 

Gdzie mogę znaleźć wniosek o pożyczkę i pozostałe dokumenty?

Komplet dokumentacji pożyczkowej jest udostępniony przez pośredników finansowych na ich stronach internetowych. Dane kontaktowe do pośredników finansowych znajdują się w zakładkach:

Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" - pilotaż

Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

 

Czy weryfikowany będzie pomysł i założenia biznesowe czy tylko ścisłe kryteria formalne?

Ocenie pośrednika podlega kompletny wniosek, którego elementem jest m.in. opis planowanego przedsięwzięcia oraz cel pożyczki. Wnioskodawca musi przedstawić swój pomysł na biznes, który jest możliwy do zrealizowania i zapewni wygenerowanie środków dających możliwość jego prowadzenia oraz spłaty pożyczki.

 

Jak szybko należy złożyć wniosek? Czy jest jakiś graniczny termin, tak jak w przypadku konkursów?

Wnioski są przyjmowane przez pośredników finansowych aż do wyczerpania środków powierzonych im na pożyczki.

 

Kto udziela pożyczek?

Pośrednicy finansowi, do których kontakty znajdziesz wyżej.

 

Czy można łączyć dotację z Funduszu Pracy z pożyczką w ramach tego Programu?

Nie, wsparcie ze środków publicznych przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej dla osób uprawnionych może pochodzić tylko z jednego źródła. Osoba ubiegająca się o wsparcie może otrzymać albo pożyczkę w ramach Programu albo dotację z Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 • Dokumenty do pobrania

 

-> dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej 

 

-> dla pożyczek na utworzenie stanowiska pracy, w tym dla pożyczkobiorców pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz dla pozostałych przedsiębiorców

 

Wróć na początek

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: