submenu
content

2008-05-27

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie to dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. W związku z powyższym, instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie jest taka instytucja, spośród wyżej wymienionych, która nie nakłada na osobę w niej przebywającą obowiązku ponoszenia opłat za utrzymanie. Jeśli instytucja nakłada na osobę w niej przebywającą obowiązek ponoszenia w części lub w całości kosztów utrzymania, wówczas – niezależnie od sposobu, w jaki osoba finansuje te opłaty – nie jest dla osoby w niej przebywającej instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie w rozumieniu art. 16 ust. 5 ww. ustawy i zasiłek pielęgnacyjny przysługuje.

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: