submenu
content

Pojęcie dochodu rodziny, na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zdefiniowane jest w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Zgodnie z art. 5 ust. 4a wyżej wymienionej ustawy, w przypadku uzyskania przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 24, prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu rodziny, osoby uczącej się lub dziecka, powiększonego o uzyskany dochód.

Zastosowanie przepisów o uzyskaniu dochodu polega na dodaniu do przeciętnego miesięcznego dochodu członków rodziny uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, dochodu uzyskanego z nowego źródła w pierwszym pełnym miesiącu. Sposób realizacji powyższych przepisów konkretyzują jednoznaczne zapisy § 18 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.) i identyczne zapisy § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836), a organy wyższego stopnia i sądy nie są organami uprawnionymi do powszechnego wyłączenia ich ze stosowania poprzez jednostkowe orzeczenia wydane w indywidualnych sprawach, gdyż orzeczenia te są wiążące tylko w indywidualnych sprawach których dotyczą.

W związku z powyższym, organ administracji publicznej, zgodnie z zasadą legalizmu wyrażoną w art. 6 Kpa, zobowiązany jest działać na podstawie przepisów prawa - w tym przypadku wyżej wymienionych przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i rozporządzeń, a nie kierować się rozstrzygnięciami organu wyższego stopnia lub sądu wydanymi w indywidualnych sprawach i tylko w tych sprawach wiążącymi (zwłaszcza, że orzeczenia te nie są jednolite i są różne w odniesieniu do podobnych stanów faktycznych). Tym niemniej, dostrzegając pojawiające się rozbieżności w interpretacji wyżej wymienionych przepisów, w szczególności w wyrokach Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, trwają prace legislacyjne m.in. nad doprecyzowaniem definicji dochodu rodziny zawartej w art. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz przeniesieniem z rozporządzenia do ustawy odpowiednio zmodyfikowanych zapisów regulujących sposób ustalania dochodu rodziny w przypadku utraty i uzyskania dochodu (obecnie uregulowanych w zapisach § 17 i 18 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne oraz § 12 i 13  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Efektem powyższych prac jest przygotowany przez Rządowe Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zawierający m.in. wyżej wymienione zmiany) - projekt zamieszczony jest na stronie internetowej MPiPS w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: