submenu
content

Upoważnienie ośrodka pomocy społecznej, innej jednostki organizacyjnej gminy lub regionalnego ośrodka polityki społecznej do realizacji zasiłków dla opiekunów

 

Aby w danej gminie, ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z  30 kwietnia 2014 r. poz. 567), mogła być realizowana przez innych niż wójt, burmistrz lub prezydent miasta pracowników urzędu miasta/gminy, pracowników ośrodka pomocy społecznej lub pracowników innej jednostki organizacyjnej gminy, niezbędne jest aby organ właściwy, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, odpowiednio stosowanego do spraw o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wydał, w formie pisemnej upoważnienie, w którym upoważnia swojego zastępcę, pracownika urzędu miasta/gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

To samo dotyczy odpowiedniego stosowania przez marszałka województwa art. 21 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do spraw o zasiłek dla opiekuna, w których zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: