submenu
content

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz.1212), sprawy o świadczenia rodzinne, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej tj. przed dniem 1 stycznia 2012 r., podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych (tj. obowiązujących do dnia 31 grudnia 2011 r.).

Specyfiką świadczeń rodzinnych jest ustalanie prawa do nich na wniosek strony, przy czym, w zależności od rodzaju świadczenia i indywidualnych okoliczności konkretnej sprawy, przyznanie wnioskowanego świadczenia może nastąpić od miesiąca złożenia wniosku, ale również od miesiąca późniejszego lub wcześniejszego niż miesiąc złożenia wniosku. Dotyczy to np. zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego, w przypadku których, prawo do  świadczeń może zostać przyznane za określony okres przed złożeniem wniosku. Jak wynika z powyższego, moment powstania prawa danej osoby do określonego świadczenia rodzinnego nie zawsze jest datą złożenia wniosku o dane świadczenie, ani tym bardziej datą w której organ właściwy wydaje decyzję przyznającą świadczenie. Moment powstania prawa do świadczeń rodzinnych określa data, od której konkretna osoba, w konkretnym przypadku, na podstawie wniosku o konkretne świadczenie rodzinne, spełnia warunki do tego świadczenia.

Jeśli w indywidualnej sprawie rozpatrywanej przez organ właściwy po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, niezależnie od daty złożenia wniosku i daty wydawania decyzji przez organ właściwy, okaże się, że wnioskowane świadczenie należy przyznać za okres przed wejściem w życie ww. ustawy (czyli prawo do świadczenia powstało przed wejściem w życie ww. ustawy), to zgodnie z ww. przepisem przejściowym, sprawa rozpatrywana będzie na podstawie przepisów dotychczasowych.

Oznacza to, że jeśli w indywidualnej sprawie prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje za okres przed 1 stycznia 2012 r (np. od 1 listopada lub 1 grudnia 2011 r.), w sprawie znajdują zastosowanie przepisy obowiązujące przed nowelizacją, niezależnie od tego z jaką datą zostanie wydana decyzja administracyjna. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego został złożony po 10 grudnia 2011 r. i organ właściwy nie zdążył przeprowadzić postępowania wyjaśniającego oraz wydać decyzji do końca 2011 roku. Również w przypadku zmiany sytuacji dochodowej lub rodzinnej strony, mającej wpływ na prawo do świadczeń, weryfikacja prawa do świadczeń rodzinnych przyznanych za okres przed 1 stycznia 2012 r., powinna nastąpić w oparciu o przepisy dotychczasowe.

Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych przed 1 stycznia 2012 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu składania wniosku, nie ma podstaw do żądania ponownego składania wniosku według nowego wzoru („przepisywania wniosku”) lub ponownego składania dokumentów zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: