submenu
content
Powrót do strony głównej
Komunikat w sprawie możliwości upoważnienie ośrodka pomocy społecznej, innej jednostki organizacyjnej gminy lub regionalnego ośrodka polityki społecznej do realizacji jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

8 grudnia 2016 r.

 

Realizacja, od 1 stycznia 2017 r., jednorazowego świadczenia o którym mowa art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, będzie zadaniem organu właściwego w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się lub otrzymującej ww. jednorazowe świadczenie. Wynika to, z odpowiednio stosowanego w sprawach o ww.  jednorazowe świadczenie, art. 3 pkt 11 oraz art. 20 – 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Aby w danej gminie, jednorazowe świadczenie przewidziane w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, mogło być realizowane przez innych niż wójt, burmistrz lub prezydent miasta pracowników urzędu miasta/gminy, pracowników ośrodka pomocy społecznej lub pracowników innej jednostki organizacyjnej gminy, niezbędne jest aby organ właściwy w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, odpowiednio stosowanego do spraw o ustalenie prawa do ww. jednorazowego świadczenia, na podstawie art. 10 ust. 13 ww. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wydał, w formie pisemnej, upoważnienie, w którym upoważnia odpowiednio swojego zastępcę, pracownika urzędu miasta/gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, do prowadzenia postępowania w sprawach o ww. jednorazowe świadczenia, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

To samo dotyczy odpowiedniego stosowania przez marszałka województwa art. 21 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do spraw o ww. jednorazowe świadczenie, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (zgodnie z obecnym stanem prawnym, ww. świadczenie podlegać będzie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego).

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: