submenu
content

Informacja w sprawie okresu, na jaki przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

2007-10-08

Kwestię uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego reguluje art. 24 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), który jest przepisem szczególnym odnoszącym się bezpośrednio do tego świadczenia rodzinnego. Natomiast kwestię uprawnień do innych niż zasiłek pielęgnacyjny świadczeń rodzinnych, związanych z niepełnosprawnością, takich jak: świadczenie pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - reguluje art. 24 ust. 3 ustawy, który jest przepisem ogólnym. Zgodnie z art. 24 ust. 4, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: