submenu
content

- usługa Z1 CSIZS Emp@tia, jest to usługa samodzielnego pozyskiwania przez organ właściwy i marszałka województwa, drogą elektroniczną, danych o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne wnioskodawcy i członków jego rodziny, ubiegającego się o uzależnione od kryterium dochodowego świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a od 1 kwietnia 2016 r. o świadczenie wychowawcze.

 

Zgodnie z wyjaśnieniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dla następujących kategorii osób i odpowiadających im kodów tytułu ubezpieczenia:

·      emeryci i renciści (kod tytułu ubezpieczenia 25 00, 25 01);

·      osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne (kod tytułu ubezpieczenia 09 40, 09 41);

·      osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (kod tytułu ubezpieczenia 26 00, 26 01),

 

nie jest obecnie możliwe przekazywanie przez ZUS, w ramach usługi Z1 CSIZS Emp@tia, drogą elektroniczną, danych o składce na ubezpieczenie zdrowotne wnioskodawcy i członków jego rodziny, ubiegającego się o uzależnione od kryterium dochodowego świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a od 1 kwietnia 2016 r. o świadczenie wychowawcze.

 

Oznacza to, że dla wymienionych wyżej przypadków (kody 2500, 2501, 0940, 0941, 2600, 2601), na wniosek organu właściwego lub marszałka województwa prowadzącego odpowiednio postępowanie o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ZUS ma obowiązek udzielić stosownych informacji tym organom.

 

Dla pozostałych przypadków, obejmujące inne kategorie ubezpieczonych, u których składka za ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest z dochodu ubezpieczonego, dane o wysokości składki zdrowotnej przekazywane są za pomocą usługi Z1.

 

W odpowiedzi na zadane, w ramach usługi Z1, zapytanie organu właściwego lub marszałka województwa o wysokość składki zdrowotnej danej osoby, jeśli osoba ta będzie ubezpieczonym z ww. kategorii, odpowiedź wygenerowana w ramach usługi Z1, będzie zawierała informację w szczególności o kodzie tytułu ubezpieczenia, nazwie tytułu ubezpieczenia, dacie uzyskania uprawnień do danego tytułu ubezpieczenia., oraz kwocie składki (najczęściej kwota składki wskazana w tej pozycji  będzie wynosiła 0).

 

W odniesieniu do ww. kategorii ubezpieczonych i odpowiadających im kodów ubezpieczenia (tj. kodów 25 00, 25 01, 09 40, 09 41, 26 00, 26 01), niezależnie od wartości składki podanej w ww. informacji pozyskanej w ramach usługi Z1, organ właściwy lub marszałek województwa, faktyczną wysokość składki zdrowotnej niezbędną do prawidłowego ustalenia dochodu, powinien ustalićw drodze pisemnej, poprzez wniosek do najbliższej jednostki ZUS (w tym np. poprzez wniosek zbiorczy obejmujący wiele osób), bez konieczności odsyłania indywidualnych klientów do ZUS po indywidualne zaświadczenia (na podstawie odpowiednio art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy państwaw wychowywaniu dzieci, art. 23b ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 15a ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

 

Ze swej strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaruje, że wnioski takie będą rozpatrywane przez oddziały ZUS bez zbędnej zwłoki, w terminie 7 dni od dnia ich wpływu (tj. w takim terminie, jak termin na wydanie przez ZUS zaświadczenia na wniosek indywidualnej osoby), tak aby umożliwić organom właściwym sprawne rozpatrywanie wniosków i wypłacanie w szczególności świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”.

 

Jak zostało wyżej wskazane, identyfikacja przez organ właściwy i marszałka województwa osób, w stosunku do których, organ właściwy lub marszałek województwa, faktyczną wysokość składki zdrowotnej niezbędnej do prawidłowego ustalenia dochodu, obowiązany jest ustalić w drodze pisemnej, poprzez wniosek do najbliższej jednostki ZUS, będzie dokonywana na podstawie informacji zawartej w odpowiedzi wygenerowanej przez CSIZS Emp@tia w ramach usługiZ1 – w odpowiedzi tej będzie informacja, że dana osoba podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba z ww. kategorii ubezpieczonych i odpowiadających im ww. kodów tytułu ubezpieczenia (tj. kodów 25 00, 25 01,09 40, 09 41, 26 00, 26 01)i wówczas powstaje konieczność ustalenia faktycznej wysokości składki zdrowotnej w drodze pisemnego wystąpienia do najbliższego oddziału ZUS.


Jednocześnie informuję, że w celu usprawnienia działania usługi Z1, ZUS aktualnie rozszerza dane dostępne online w usłudze Z1, tak aby w trybie tym możliwe były zapytania i odpowiedzi o dane za 2014 rok, obejmujące kategorie ubezpieczonych u których składka za ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest z dochodu ubezpieczonego, tj. dane niezbędne do prawidłowego ustalenia dochodu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: