submenu
content

W wyroku  z dnia 15 listopada 2010 r. sygn. akt P 32/09 (Dz. U. z 25 listopada 2010 r. Nr 222, poz. 1455), Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 i Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301), w brzmieniu obowiązującym od 14 stycznia 2006 r. do 1 stycznia 2009 r., przed zmianą wynikającą z ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 223, poz. 1456), w zakresie, w jakim stanowi, że w przypadku wniosku o ponowne przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego po utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osobie w wieku powyżej 16 lat, której niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uzyskanym w wyniku rozpoznania przez sąd powszechny jej odwołania od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i stanowiącym kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ta złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby których dotyczy powyższy wyrok, zgodnie z art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), mogą, w  terminie jednego miesiąca  od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj. do dnia 27 grudnia 2010 r., wnieść do organu realizującego w danej gminie świadczenia rodzinne, skargę o wznowienie postępowania w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego (dotyczy to postępowań prowadzonych w oparciu o art. 24 ust. 2a w brzmieniu obowiązującym od 14 stycznia 2006 do 1 stycznia 2009 r.).

Powyższy wyrok nie skutkuje koniecznością zamiany obowiązujących przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyż odpowiednie zmiany dotyczące art. 24 ust. 2a i 3a weszły w życie 2 stycznia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1456).

Pobierz treść wyroku

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: