submenu
content

28 lipca br. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił „Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

 

Celem programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez zrefinansowanie wydatków powstałych od 1 stycznia 2014 r. oraz dofinansowanie działań planowanych do realizacji w 2014 r. dotyczących powstawania rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka (zadania 1, 2, 3) oraz wsparcia już istniejących rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka (zadanie 4).

 

Na Program przeznaczono się kwotę 7 799 000 zł.

 

Oferty należy składać w formie papierowej wyłącznie na formularzu oferty. Ofertę należy nadesłać listem poleconym do Właściwego Urzędu Wojewódzkiego, z dopiskiem na kopercie „Oferta na Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”, w terminie 18 dni od daty opublikowania ogłoszenia konkursowego na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tj. do dnia 16 sierpnia 2014 r.

 

Termin zostaje zachowany, jeżeli podmiot złoży kompletną ofertę w powyższym terminie osobiście w biurze w podawczym Urzędu Wojewódzkiego lub nada w urzędzie pocztowym (liczy się data stempla pocztowego).

Pliki do pobrania

Ogloszenie.PDF
Ogłoszenie  (230.4 KB)
Oferta.doc
Oferta  (83.5 KB)
Zalacznik nr 2.doc
Załącznik nr 2  (63.5 KB)
Program.PDF
Program  (531.7 KB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 20-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: