submenu
content
 
1 Wyniki konkursu „MALUCH +” 2018 01-02-2018
2 Wyniki konkursu Maluch+ 2018: moduł 1a 01-02-2018
3 Wyniki konkursu Maluch+ 2018: moduł 1b 01-02-2018
4 Wyniki konkursu Maluch+ 2018: moduł 2 01-02-2018
5 Wyniki konkursu Maluch+ 2018: moduł 3 01-02-2018
6 Wyniki konkursu Maluch+ 2018: moduł 4 01-02-2018

Wyniki konkursu „MALUCH +” 2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję 2018 „Maluch+” największą pulę środków od początku funkcjonowania programu – 450 mln zł, czyli niemal o 300 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji. Większa pula środków pozwoli na utworzenie ok. 24,5 tys. miejsc oraz na dofinansowanie funkcjonowania ponad 55 tys. miejsc dla dzieci pełnosprawnych oraz prawie 640 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

 

Edycja programu „Maluch+“ 2018 składała się z czterech modułów. W module pierwszym po raz pierwszy o środki na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc i ich utrzymanie, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, mogły ubiegać się nie tylko gminy, ale i powiaty oraz województwa.

 

Moduł 1 został podzielony na moduł 1a i 1b. Moduł 1a przeznaczony był na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczyło utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w gminie nie przekraczała 3 mln zł. Moduł 1b był przeznaczony na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce lub nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczyło utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekraczała 3 mln zł. Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem środków z poprzednich edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Trzeci moduł skierowany został do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, które mogły pozyskać środki na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie.

 

O środki z modułu 4 mogły ubiegać się podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

Jakie zapotrzebowanie zgłoszono w ramach modułów?

Na tworzenie nowych miejsc:

1)      moduł 1a (dla jednostek samorządu terytorialnego) –  46 440 126,18 zł,

2)      moduł 1b (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 85 622 684,90 zł,

3)      moduł 3 (dla podmiotów inne niż jednostki samorządu terytorialnego) – 141 748 123,51 zł.

W przypadku modułów 2 i 4 przeznaczonych na funkcjonowanie miejsc podmioty nie zgłaszały zapotrzebowania na środki finansowe, gdyż kwota dofinansowania miała zostać określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, a jedynie przekazywały informacje o liczbie miejsc w instytucjach i okresie w jakim będą funkcjonowały. W ramach modułów dotyczących funkcjonowania zgłosiły potrzebę dofinansowania:

1)      moduł 2 (dla gmin) – 15 331 miejsc dla dzieci z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych oraz 408 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki,

2)      moduł 4 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) – 40 050 miejsc dla dzieci z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych oraz 231 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

Jakie środki przeznaczono na poszczególne moduły?

 

Na dofinansowanie tworzenia oraz funkcjonowania miejsc w ramach Programu Maluch + 2018 przeznacza się 385 775 718,59 zł, z tego:

1)      moduł 1a (dla jednostek samorządu terytorialnego) –  46 824 026,18 zł,

2)      moduł 1b (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 86 605 384,90 zł,

3)      moduł 2 (dla gmin) – 29 551 800,00 zł,

4)      moduł 3 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) – 150 581 523,51 zł,

5)      moduł 4 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego)
– 72 212 984,00 zł.

 

Podział dofinansowania na beneficjentów – moduł 1a

Podział dofinansowania na beneficjentów – moduł 1b

Podział dofinansowania na beneficjentów – moduł 2

Podział dofinansowania na beneficjentów – moduł 3

Podział dofinansowania na beneficjentów – moduł 4

 

Zgodnie z punktem 6.1.1.Programu, beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przez Ministra, dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy.

 

Wyniki konkursu Maluch+ 2018: moduł 1a

 


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT W RAMACH

RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI
W WIEKU DO LAT 3 „Maluch+” 2018

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018 moduł 1a (utworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r. w gminach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania), wpłynęły oferty dotyczące utworzenia 109 instytucji opieki nad małym dzieckiem na 2 591 miejsc opieki, na łączną kwotę 46 440 126,18 zł w obszarze tworzenia miejsc. Kwota na dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc miała być znana na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania (do 20 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. w przypadku dziennego opiekuna) – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel.

 

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

 

Łącznie na moduł 1a Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza 46 824 026,18 zł, z tego 46 440 126,18 zł na tworzenie miejsc opieki i 383 900 zł na ich funkcjonowanie.

Wyniki konkursu Maluch+ 2018: moduł 1b

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT W RAMACH

RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI
W WIEKU DO LAT 3 „Maluch+” 2018

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018 moduł 1b (utworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r. w gminach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania), wpłynęły oferty dotyczące utworzenia 124 instytucji opieki nad małym dzieckiem na 5 220 miejsc opieki, na łączną kwotę 85 622 684,90 zł na tworzenie.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania (do 20 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. w przypadku dziennego opiekuna) – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel.

 

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

 

Łącznie na moduł 1b Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza 86 605 384,90 zł, z tego 85 622 684,90 zł na tworzenie miejsc opieki i 982 700 zł na ich funkcjonowanie.

 

Wyniki konkursu Maluch+ 2018: moduł 2

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT W RAMACH

RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI
W WIEKU DO LAT 3 „Maluch+” 2018

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018 moduł 2 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem środków z wcześniejszych edycji programu „Maluch” wpłynęły oferty od gmin na 15 331 miejsc opieki z  instytucji opieki dla dzieci z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych oraz 408 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Kwota dofinansowania, zgodnie z zasadami programu, miała być znana na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom złożonym przez gminy zakwalifikowanym przez wojewodów. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 150 zł, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł.

 

Łącznie na moduł 2 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza  29 551 800 zł.

 

Wyniki konkursu Maluch+ 2018: moduł 3

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT W RAMACH

RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI
W WIEKU DO LAT 3 „Maluch+” 2018

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+” 2018 moduł 3 (utworzenie w 2018 r. przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania), wpłynęły oferty podmiotów dotyczące 16 687 miejsc opieki, na łączną kwotę 141 748 123,51 zł w obszarze tworzenia nowych miejsc. 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie na wszystkie oferty zakwalifikowane przez wojewodów w wysokości wnioskowanego zapotrzebowania (do 10 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. w przypadku dziennego opiekuna).Wysokość dofinansowania w zakresie funkcjonowania nowych miejsc opieki wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko.

 

Łącznie na moduł 3 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza 150 581 523,51 zł, z tego 141 748 123,51 na tworzenie miejsc opieki i 8 833 400 zł na ich funkcjonowanie.

Wyniki konkursu Maluch+ 2018: moduł 4

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT W RAMACH

RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI
W WIEKU DO LAT 3 „Maluch+” 2018

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+” 2018 moduł 4, wpłynęły oferty od podmiotów dotyczące funkcjonowania miejsc opieki. Kwota dofinansowania, zgodnie z zasadami programu, miała być znana na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie na wszystkie oferty zakwalifikowane przez wojewodów.Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki wynosi 150 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł. Z kwoty 500 zł na obniżanie miesięcznych opłat rodziców przeznacza się 150 zł, natomiast pozostałą kwotę podmiot może przeznaczyć na utrzymanie miejsca dla niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki dziecka.

 

Łącznie na moduł 4 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza 72 212 984 zł.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: