submenu
content
 
1 Składanie ofert 09-11-2017
2 Koszty kwalifikowalne 09-11-2017
3 Okres trwałości 09-11-2017
4 Inne pytania 26-10-2017

Składanie ofert

1. Jakie dokumenty należy złożyć by ubiegać się o dofinansowanie z programu „MALUCH+” 2018?

By ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć ofertę konkursową na formularzu, których wzory stanowią załączniki do programu:
- moduł 1a – załącznik 1a,
- moduł 1b – załącznik 1b,
- moduł 2 – załącznik 2,
- moduł 3 – załącznik 3,
- moduł 4 – załącznik 4.

UWAGA! Wzory załączników określane przez urząd wojewódzki należy pobrać ze strony internetowej właściwego urzędu wojewódzkiego (zostaną one zamieszczone w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia konkursu).

Do formularza oferty należy dołączyć w zależności od modułu:


1)    moduł 1a i 1b:

 • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej - program inwestycji (wg wzoru określonego przez urząd wojewódzki),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu),
 • kalkulację kosztów (wg wzoru określonego przez urząd wojewódzki),
 • oświadczenie o braku żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej (wg wzoru określonego przez urząd wojewódzki),

 

2)    moduł 1b:

 • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej  program inwestycji (wg wzoru określonego przez urząd wojewódzki),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu),
 • kalkulację kosztów (wg wzoru określonego przez urząd wojewódzki),
 • dokument (np. uchwała rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2018 r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:
 • prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 33% dzieci w rocznikach 1-2 lub,
 • dofinansowywanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki);

Dokument ten należy dołączyć w przypadku jego posiadania. 

 

3)    moduł 2:

 • kalkulację kosztów (wg wzoru określonego przez urząd wojewódzki),
 • oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2017 r. (wg wzoru określonego przez urząd wojewódzki),
 • wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (na dzień składania oferty);

 

4)    moduł 3:

 • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji (wg wzoru określonego przez urząd wojewódzki),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu),
 • w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią,
 • kalkulację kosztów (wg wzoru określonego przez urząd wojewódzki);

 

5)    moduł 4:

 • kalkulację kosztów wg wzoru określonego przez urząd wojewódzki,
 • w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią.


Szczegółowo zasady składania ofert są opisane w pkt. 7 Programu.

 

2Czy w formularzu oferty trzeba wykazać imię i nazwisko oraz adres dziennego opiekuna?

W formularzu oferty w przypadku ubiegania się o dofinansowanie miejsc opieki u dziennego opiekuna należy podać jego imię i nazwisko (o ile jest ono znane na etapie składania formularza oferty) oraz adres sprawowania opieki. W sytuacji gdy adres sprawowania opieki jest również miejscem zamieszkania dziennego opiekuna, powinien być on podany tylko z dokładnością do ulicy, tj. z wyłączeniem numeru domu i lokalu.

Natomiast, w przypadku modułu 3 konieczne jest podanie w formularzu oferty pełnego adresu sprawowania opieki, co jest związane z koniecznością weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.2. programu, tj. posiadania dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna. Przy czym, szczegółowy adres nie będzie podawany w ogłoszeniu wyników konkursu.

 

3. Czy podmiot inny niż jst, który wnioskuje o środki z dwóch modułów (moduł 3 i 4) powinien złożyć odrębny wniosek do każdego modułu?

Tak, do każdego modułu należy wypełnić odrębny wniosek (formularze ofert w ramach modułu 3 i 4 się różnią).

 

4. Czy podmiot, który prowadzi żłobek lub klub dziecięcy w dwóch lokalizacjach, ale wskazanych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych jako jedna pozycja, to w ofercie konkursowej (moduł 4) wykazuje każdą lokalizację odrębnie, czy tak jak w rejestrze jako jedną instytucję w jednej pozycji?

W przypadku ofert składanych przez podmioty inne niż jst (moduł 3 i 4), należy je składać dla każdego podmiotu łącznie na wszystkie miejsca opieki we wszystkich instytucjach (żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów) mieszczących się na terenie jednej gminy, z wyodrębnieniem każdej instytucji, wpisanej w osobnej pozycji rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo wykazu dziennych opiekunów lub planowanej do wpisu.

 

5. W jaki sposób ofertę składają powiat i województwo (moduł 1a i b)?

W przypadku ofert składanych przez powiat lub województwo, są one składane dla każdej instytucji wpisanej w osobnej pozycji rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo wykazu dziennych opiekunów lub planowanej do wpisu łącznie na wszystkie miejsca opieki, z wyodrębnieniem każdej instytucji. Jednak wypełniając ofertę należy wziąć pod uwagę czy instytucje będą funkcjonowały na terenie jednej czy różnych gmin (każda gmina to odrębny wiersz), czy będzie to jedna forma opieki czy różne (każda forma opieki to odrębny wiersz),

 

Przykłady:


1.    Powiat/województwo tworzy np. trzy instytucje – żłobek, klub dziecięcy i dziennego opiekuna na terenie jednej gminy X. Na jednym formularzu oferty wykazuje trzy instytucje – każdą w oddzielnym wierszu z podaniem na terenie jakiej gminy będzie ona funkcjonowała. Oznacza to, że gmina X pojawi się w trzech wierszach. Jeśli powiat (województwo) tworzyłby trzy instytucje – dwa żłobki i jeden klub dziecięcy na terenie jednej gminy X, to wypełnia jeden formularz, na którym wykazuje dwa żłobki w jednym wierszu i jeden klub dziecięcy w kolejnym wierszu. Jeśli powiat (województwo) tworzyłby trzy instytucje – trzy żłobki na terenie jednej gminy X, to wypełnia jeden formularz, na którym wykazuje trzy żłobki w jednym wierszu. Do danego wiersza zawsze należy przypisać gminę, na terenie której będzie/będą funkcjonowały instytucje opieki.

2.    Powiat/województwo tworzy np. trzy instytucje – żłobek, klub dziecięcy i dziennego opiekuna na terenie trzech różnych gmin X, Y i Z. Na jednym formularzu oferty wykazuje trzy instytucje – każdą w oddzielnym wierszu z podaniem na terenie jakiej gminy będzie ona funkcjonowała. Jeśli powiat (województwo) tworzyłby trzy instytucje – dwa żłobki i jeden klub dziecięcy na terenie różnych gmin X, Y i Z, to wypełnia jeden formularz, na którym wykazuje jeden żłobek w jednym wierszu, drugi żłobek w drugim wierszu, a klub dziecięcy w trzecim. Jeśli powiat (wojeówdztwo) tworzyłby trzy instytucje – trzy żłobki na terenie różnych gmin X, Y i Z, to wypełnia jeden formularz, na którym wykazuje trzy żłobki w trzech wierszach. Do danego wiersza zawsze należy przypisać gminę, na terenie której będzie/będą funkcjonowały instytucje opieki.

 

6. Czy kwota 3 mln zł wskazana w module 1a dotyczy wnioskowanej wysokości dofinansowania na utworzenie miejsc w jednej instytucji opieki czy w kilku planowanych do utworzenia na terenie jednej gminy?

Zgodnie z treścią pkt. 4.1.1. Programu, w module 1a wnioskowana wysokość dofinansowania nie może przekraczać 3 mln zł na zdanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminieOznacza to, że oferent może w ramach modułu 1a wnioskować o dofinansowanie kilku instytucji opieki na terenie jednej gminy, o ile łączna wysokość wnioskowanego dofinansowania na ich utworzenie nie przekracza 3 mln zł. Jeśli wysokość wnioskowanego dofinansowania jest wyższa, oferent wypełnia załącznik 1b.

Przykład:


1.    Gmina tworzy np. żłobek i wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 2 mln zł oraz tworzy klub dziecięcy i wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 1 mln zł. Łączna wysokość wnioskowanego dofinansowania wynosi zatem 3 mln zł. Gmina wypełnia załącznik 1a.
2.    Gmina tworzy np. żłobek i wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 3 mln zł oraz tworzy klub dziecięcy i wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 1 mln zł. Łączna wysokość wnioskowanego dofinansowania wynosi zatem 4 mln zł. Gmina wypełnia załącznik 1b.
3.    Powiat/województwo tworzy np. dwa żłobki na terenie dwóch różnych gmin
i wnioskuje o dofinansowanie w wysokości odpowiednio 2 mln zł i 1,5 mln zł. Powiat/województwo wypełnia załącznik 1a, ponieważ wnioskowana wysokość dofinansowania nie przekracza 3 mln zł na jedną gminę.
4.    Powiat/województwo tworzy np. żłobek i klub dziecięcy na terenie jednej gminy
i wnioskuje o dofinansowanie w wysokości odpowiednio 2 mln zł i 1,5 mln zł. Powiat/województwo wypełnia załącznik 1b, ponieważ wnioskowana wysokość dofinansowania przekracza 3 mln zł na jedną gminę.

UWAGA! Zakwalifikowanie do modułu 1a następuje po spełnieniu łącznie trzech warunków:
- na terenie gminy na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce,
- zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2
w gminie,
-wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł.

 

7. Które jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach modułu 1b?

O dofinansowanie mogą ubiegać się jst, które na dzień składania oferty konkursowej spełniają jeden z poniższych warunków:


1.    Na terenie gminy funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce lub,
2.    Na terenie gminy nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub,
3.     Na terenie gminy nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł.

 

8. Czy funkcjonowanie w gminie powszechnego systemu dofinansowywania pobytu dzieci w instytucjach opieki jest kryterium dostępu do modułu 1b?

Nie. Jak wskazano w pkt. 8.6 programu, może to być jedno z kryteriów podziału środków. Zatem, gmina na terenie której taki system nie funkcjonuje i nie planuje ona go stworzyć, może złożyć ofertę konkursową w ramach modułu 1b. W takiej sytuacji nie składa dokumentu potwierdzającego istnienie lub planowane wprowadzenie w 2018 r. takiego systemu.

 

9. Czy jest możliwość złożenia na rok 2018 wniosku na założenie żłobka (utworzenie nowych miejsc) oraz jednocześnie na utrzymanie nowych miejsc?

Tak, jest taka możliwość. W tym celu należy wypełnić ofertę w ramach modułu 1a lub 1b (w przypadku jst) lub 3 (w przypadku podmiotów innych niż jst). Tabela 1 dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki, a tabela 2 – ich funkcjonowania. 

 

10. W jaki sposób oferty składają podmioty współpracujące z uczelniami (moduł 3 i 4)?

1)     Podmiot współpracujący z uczelnią składa, w ramach danego modułu, ofertę łącznie na wszystkie miejsca opieki we wszystkich instytucjach (żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów) mieszczących się na terenie jednej gminy,
z wyodrębnieniem każdej instytucji, wpisanej w osobnej pozycji rejestru żłobków
i klubów dziecięcych albo wykazu dziennych opiekunów lub planowanej do wpisu.
2)    Jeśli podmiot współpracuje z więcej niż jedną uczelnią i chciałby ubiegać się
o dofinansowanie w ramach modułu 3 i 4, to składa tyle ofert z iloma uczelniami współpracuje (np. jeśli współpracuje z dwiema uczelniami, to składa dwie oferty).
3)    Podmiot współpracujący z uczelnią może złożyć ofertę i w ramach modułu 4 (na funkcjonowanie miejsc opieki) i w ramach modułu 3 (na utworzenie nowych miejsc
i ich funkcjonowanie).
4)    Jeśli podmiot współpracujący z uczelnią chciałby otrzymać dofinansowanie tylko do funkcjonowania miejsc opieki, to może złożyć ofertę w ramach modułu 4.

 

11. Czy składając ofertę w module 1 i 3 należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna?

Tak, w dniu składania oferty należy przedstawić dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu obowiązkowo w ramach modułu 3, natomiast w ramach modułu 1 jeżeli jst posiada już lokal. Należy przy tym mieć na uwadze, że istnieje możliwość podpisania np. umowy najmu lokalu z zastrzeżeniem, że okres najmu niekoniecznie musi rozpocząć się w dniu podpisania powyższej umowy. Ponadto w myśl pkt. 10.1 Programu, na każdym etapie konkursu po złożeniu oferty, w trakcie realizacji zadania oraz w okresie minimalnego okresu funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki dofinansowanych z Programu, możliwa jest zmiana nazwy zadania związana ze zmianami nazw ulic, nazw geograficznych i lokalizacji, jak również nazwy własnej instytucji. Zmiana taka wymaga zgody wojewody.

Jeśli beneficjent posiada działkę, na której planuje zbudować nowy obiekt budowlany (w przypadku modułu 3 jest to koszt niekwalifikowalny) i z programu „MALUCH+” 2018 pozyskać środki np. na zakup i montaż wyposażenia, to do oferty powinien dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. Nie dotyczy to beneficjentów modułu 1a i 1b, którzy planują dokonać zakupu działki w ramach programu.
 

12. Czy podmioty niegminne (np. osoby fizyczne), które chcą utworzyć żłobek i pozyskać dofinansowanie z modułu 3 muszą na dzień składania oferty prowadzić działalność gospodarczą?

Nie, nie jest to wymagane.

 

13. Na terenie gminy funkcjonuje już żłobek miejski. Czy w związku z nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, gmina może ubiegać się o dofinansowanie do utworzenia dodatkowych miejsc?

Tak. Jeśli w wyniku nowelizacji ustawy gmina może zwiększyć liczbę miejsc opieki (i dysponuje lokalem, który na to pozwala), to może ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu.

 

14. Gdzie należy wskazać wnioskowaną kwotę dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki?

Kwota ta zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, zatem nie wykazuje się jej na formularzu oferty konkursowej.
 

15. W ofercie konkursowej w ramach modułu 1a, 1b i 3, w ramach wydatków na tworzenie miejsc należy wykazać wkład własny. Jakie mogą być źródła wkładu własnego?

Zgodnie z pkt. 5.2.1. programu, istnieje możliwość pozyskania źródeł finansowania zadania innych niż środki własne i dotacja. Są one traktowane na równi ze środkami własnymi beneficjenta. Program nie określa jakie mogą to być źródła finansowania, zatem zapis ten należy traktować rozszerzająco.

Koszty kwalifikowalne

17. Czy dokumentacja projektowa może być kosztem kwalifikowalnym?

W ramach modułu 1 i 3 dokumentacja projektowa może być uznana za koszt kwalifikowalny, o ile dotyczy przedmiotu dofinansowania, którym może być w zależności od modułu wykonywanie obiektu budowlanego, odbudowa, rozbudowa i nadbudowa, a także inne roboty budowlane takie, jak przebudowa lub remont, które stanowią koszt kwalifikowalny związany z tworzeniem nowych miejsc opieki (w zależności od modułu).  

 

18. Czy w ramach modułu 1 i 3 możliwy jest zakup tylko i wyłącznie placu zabaw?

Nie, w ramach tych modułów w ramach programu nie można sfinansować zakupu tylko i wyłącznie placu zabaw lub ogrodzenia. Zakup ten nie przyczynia się bezpośrednio do utworzenia miejsc opieki. Natomiast może być on jednym z zakupów planowanych w ramach całej inwestycji polegającej na utworzeniu miejsc opieki (np. wraz z remontem i wyposażeniem lokalu).

Okres trwałości

19. Czy okres trwałości, o którym mowa w pkt. 6.3. dotyczy również modułu 2 i 4?

Nie, opisany w pkt. 6.3. okres trwałości dotyczy tylko miejsc opieki utworzonych w ramach modułu 1 i 3.

 

20. Czy wymóg utrzymania miejsc, o którym mowa w pkt. 6.3. programu dotyczy wszystkich miejsc w ramach danego żłobka, klubu dziecięcego lub u dziennego opiekuna czy tylko tych, które zostały utworzone ze środków programu?

Tylko miejsc utworzonych przy wsparciu programu MALUCH+” 2018.

 

21. Czy wymóg trwałości w ramach modułu 1a i 1b dotyczy również miejsc dla dzieci niepełnosprawnych?

Tak. Jednak w okresie trwałości, w przypadku niewykorzystania miejsc utworzonych w ramach modułu 1 przez dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki, możliwe jest objęcie opieką dzieci spoza tej grupy. Dzieci z grupy docelowej muszą mieć zapewnione pierwszeństwo przy naborze.

Wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki

 

22. Czy w ramach programu można ubiegać się o środki na tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki?

Tak, o dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki dla dzieci z ww. grupy można ubiegać się w ramach modułu 1a i 1b. W ramach tego modułu można ubiegać się również o dofinansowanie do funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki.  

UWAGA!

By dofinansowanie do funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki dla dzieci z ww. grupy było rozliczone (nie było uznane za przyznane niezgodnie z przeznaczeniem), a kwota dofinansowania dodatkowo pomniejszona, miejsca te muszą być w okresie dofinansowania wykorzystane („obsadzone”) przez dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki.

 

23. W których modułach można ubiegać się o dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki?

O dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci z ww. grupy można ubiegać się w ramach modułu 2 i 4.  

UWAGA!
Na dzień składania oferty miejsca te muszą być wykorzystane („obsadzone”) przez dzieci z ww. grupy lub zadeklarowane do utworzenia do końca 2017 r. By dofinansowanie do funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki dla dzieci z ww. grupy było rozliczone (nie było uznane za przyznane niezgodnie z przeznaczeniem), a kwota dofinansowania dodatkowo pomniejszona, miejsca te muszą być w okresie dofinansowania wykorzystane („obsadzone”) przez dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki.

 

24. Czy w ramach modułu 2 gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie funkcjonowania miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki utworzonych z udziałem Programu czy również miejsc utworzonych ze środków własnych (poza Programem)?

W ramach modułu 2 gminy mogą ubiegać się o środki na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych z udziałem Programu (tj. wcześniejszych edycji). Warunek ten dotyczy również miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

25. W jaki sposób weryfikowane jest wykorzystanie miejsc przez dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki?

Jest ono weryfikowane na podstawie dokumentów wskazanych w pkt. 3.2.2. programu, tj. orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie, które powstały w okresie prenatalnym lub w czasie porodu lub zaświadczenia od lekarza specjalisty zawierającego wskazanie do objęcia szczególną opieką jako dzieci wymagające szczególnej opieki. Jeśli miejsca zadeklarowane w ofertach nie zostały wykorzystane („obsadzone”) przez dzieci z ww. grupy, beneficjent jest zobowiązany do zwrotu części dofinansowania przeznaczonej dla ww. dzieci. Podstawą do obliczenia kwoty zwrotu za każdy miesiąc niewykorzystania, jest zwiększona kwota dofinansowania przeznaczona dla podmiotu na zapewnienie funkcjonowania miejsc dla ww. dzieci. Zwrot nieprzysługujących środków finansowych następuje w proporcjonalnej wysokości do liczby niewykorzystanych („nieobsadzonych”) miejsc przez dzieci z ww. grupy.
Zatem, od liczby miejsc dla dzieci niepełnosprawnych należy odjąć liczbę miejsc wykorzystanych (miesięcznie). Powstałą różnicę należy pomnożyć przez miesięczną kwotę różnicy między ogólną kwotą dofinansowania a kwotą dofinansowania dla dzieci niepełnosprawnych.

Inne pytania

 

 

26. W ramach modułu 2 gminy mogą się ubiegać o dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, które utworzyły z udziałem programu „MALUCH”. O które edycje programu chodzi?

Dotyczy to wszystkich edycji programu „MALUCH”, czyli od 2011 r. do 2017 r. (w tym edycji specjalnej „Za życiem”).

 

27. Czy warunkiem otrzymania dofinansowania jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Wniesienie zabezpieczenia jest obowiązkowe w przypadku modułu 3 i 4, natomiast w przypadku modułu 1 oraz modułu 2 wojewoda może zażądać wniesienia zabezpieczenie. Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej z form (lub w formach) wskazanych przez wojewodę – w formie weksla, weksla in blanco, hipoteki, zastawu lub gwarancji bankowej (jest to katalog zamknięty). Powinno być, z zastrzeżeniem weksla in blanco, ustanowione na kwotę nie mniejszą niż wysokość przyznanego dofinansowania. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy dokonywany jest po rozliczeniu dofinansowania i zwrocie ewentualnych należności wraz z odsetkami po 5-letnim okresie trwałości w przypadku modułu 3. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy dokonywany jest po rozliczeniu dofinansowania i zwrocie ewentualnych należności wraz z odsetkami w przypadku modułu 4.

 

28. W jaki sposób należy obliczyć kwotę zwrotu w przypadku niedochowania okresu trwałości?

Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki oznacza, że przynajmniej 75% miejsc wskazanych w umowie jest wykorzystywanych („obsadzonych”) przez okres 5 lat. Podstawą do obliczenia kwoty zwrotu z tytułu niedotrzymania okresu trwałości jest kwota dofinansowania na tworzenie miejsc.

Jeśli w okresie trwałości co najmniej 75% miejsc nie będzie wykorzystanych (nie będzie 75% zapisanych dzieci w stosunku do miejsc, na które zostało przyznane dofinansowanie), beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wykorzystanych środków finansowych za nieobsadzone miejsca utworzone z programu. Zwrot ten następuje w proporcjonalnej wysokości do liczby niewykorzystanych miejsc za każdy miesiąc niewykorzystania miejsc na poziomie 75% w stosunku do miejsc wskazanych w umowie. Zatem, od liczby nowoutworzonych miejsc wskazanych w umowie z wojewodą należy odjąć liczbę miejsc wykorzystanych (miesięcznie). Powstałą różnicę należy pomnożyć przez miesięczną kwotę dofinansowania. W związku z tym, że program mówi o maksymalnej kwocie dotacji na jedno miejsce (ogólnie, bez określania kwoty w ujęciu miesięcznym) oraz w związku z tym, że ta kwota może być różna w przypadku poszczególnych beneficjentów, to należy ją wyliczać indywidualnie, według podanego schematu:

kwota dotacji na utworzenie 1 miejsca / okres trwałości w miesiącach

W podanym wzorze jego wynik to kwota dofinansowania na utworzenie 1 miejsca opieki w ujęciu miesięcznym. Zatem, jeśli (przykładowo) dotacja na utworzenie 1 miejsca to 5 000 zł, a okres trwałości to 60 miesięcy (5 lat * 12 miesięcy = 60 miesięcy), miesięczna kwota dofinansowania na 1 miejsce wynosi:

5 000 zł / 60 miesięcy = 83,33 zł

Następnie należy policzyć jaka jest różnica między liczbą miejsc faktycznie utworzonych (np. 10 miejsc) a liczbą miejsc obsadzonych (np. 6 miejsc) w ujęciu miesięcznym. Powstałą różnicę (4 miejsca) należy pomnożyć przez ww. kwotę (83,33 zł), co daje miesięczną kwotę zwrotu w wysokości 333,32 zł.

 

29. W przypadku utworzenia żłobka w roku 2018, kiedy najpóźniej żłobek powinien rozpocząć swoje funkcjonowanie? W roku 2018 czy 2019? 

Zakończeniem zadania polegającego na utworzeniu nowych miejsc opieki w ramach modułu 1 i 3 jest dokonaniewpisu instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów, który może przypadać do dnia 31 stycznia2019 r., przy czym wykorzystanie środków z dotacji/Funduszu Pracy oraz środków własnych na to zadanie musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: