submenu
content
 
1 Wyniki konkursu „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”   Ministerstwo Rodziny,... 04-08-2017
2 OGŁOSZENIE OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI... 09-06-2017

Wyniki konkursu „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs na utworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki, na dostosowanie istniejących miejsc opieki do potrzeb tych dzieci i dofinansowanie ich pobytu.

  

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs na utworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki, na dostosowanie istniejących miejsc opieki do potrzeb tych dzieci i dofinansowanie ich pobytu. Edycja specjalna programu „MALUCH plus“ składała się z trzech modułów skierowanych do gmin. W ramach modułu pierwszego można było ubiegać się o środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki. Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na dostosowanie istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci z grupy docelowej. W ramach trzeciego modułu gminy mogły pozyskać środki na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki.

 

Jakie środki przeznaczono na poszczególne moduły?

 

1)      moduł 1 – 1 127 727,00 zł,

2)      moduł 2 – 2 117 674,00,

3)      moduł 3 – 955 000,00 zł.

OGŁOSZENIE

OTWARTY KONKURS OFERT
NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU
ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

„MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157 z późn. zm.) oraz Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (ustanowiony na podstawie uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, konkurs „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”.

1.      Na konkurs w ramach edycji specjalnej Programu przeznaczono w 2017 r. kwotę 15 000 000 zł.

2.      O dofinansowywanie mogą ubiegać się gminy.

3.      Edycja specjalna Programu składa się z 3 modułów, w których są dofinansowywane działania, których celem jest zapewnienie miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych dostosowanych do objęcia opieką dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki:

3.1. Moduł 1 - utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;

3.2. Moduł 2 - dostosowanie istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki (z wyłączeniem miejsc utworzonych z programu MALUCH plus 2017);

3.3.Moduł 3 - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci z grupy docelowej (dotyczy miejsc utworzonych lub przystosowanych do potrzeb dzieci z grupy docelowej ze środków edycji specjalnej Programu lub z innych źródeł finansowania niezależnie od czasu, w którym miejsca te zostały utworzone lub przystosowane).

4.      Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2017 r.

5.      Gmina może złożyć oferty w ramach wszystkich modułów.

6.      Termin składania ofert w ramach wszystkich modułów upływa 3 lipca 2017 r.

7.      Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego
lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

8.      Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do edycji specjalnej  Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu i kwot dofinansowania.

9.      Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1)      na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2)      na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

- w terminie do dnia 28 lipca 2017 r. dla wszystkich modułów.

10.  Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z edycji specjalnej Programu, wynoszący przy dotacji do tworzenia miejsc 5 lat, a przy dotacji na dostosowanie miejsc – 2 lata.

11.  Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017” edycja specjalna „Za życiem”.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: