submenu
content

       

OGŁOSZENIE

 

OTWARTY  KONKURS  OFERT 
NA  FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU
ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

 

„MALUCH – edycja 2015”

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH – edycja 2015”.

 

1.      Na Program przeznaczono w 2015 roku kwotę 151 000 000 zł.

 

2.      O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

3.      Program „MALUCH” realizowany jest w 2015 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

3.1. Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania.

Na moduł 1 przeznacza się 60 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach;

3.2. Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem programu „MALUCH”.

Na moduł 2 przeznacza się 30 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku   

niewykorzystania środków w pozostałych modułach;

3.3. Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na moduł 3 przeznacza się 50 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach;

3.4.Moduł 4 - „MALUCH na uczelni”(dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów): utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

Na moduł 4 przeznacza się 11 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach.

 

4.       Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2015 r.

 

5.       Termin składania ofert:

moduł 1 – do dnia 11 marca 2015 r.

moduł 2 – do dnia 25 lutego 2015 r.

moduł 3 – do dnia 11 marca 2015 r.

moduł 4 – do dnia 11 marca 2015 r.

 

6.       Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a także w formie elektronicznej na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

 

7.      Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

- w terminie:

dla modułu 1 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.

dla modułu 2 – do dnia 18 marca 2015 r.

dla modułu 3 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.

dla modułu 4 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.

 

8.       Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący:

  • dla modułu 1 i 4

– przy dotacji do tworzenia miejsc: 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.,

– przy dotacji tylko do funkcjonowania miejsc: 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.

  • dla modułu 2 i 3 – 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.,

9.       Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015”.

 

Załączniki:

1.      Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015” z załącznikami

2.      Adresy e-mail urzędów wojewódzkich (do przesyłania ofert drogą elektroniczną)

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: