submenu
content

OGŁOSZENIE

OTWARTY  KONKURS  OFERT 
NA  FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU
ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

„MALUCH – edycja 2014”

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH – edycja 2014”.

1. Na Program przeznaczono w 2014 roku kwotę 101 000 000 zł.

2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

3. Program „MALUCH” realizowany jest w 2014 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

3.1. Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania.

Na moduł 1 przeznacza się 40 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 2 i 3;

3.2. Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 r. z udziałem programu „MALUCH”.

Na moduł 2 przeznacza się 40 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 3;

3.3. Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na moduł 3 przeznacza się 21 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 2.

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2014 r.

5. Termin składania ofert:

moduł 1 – do dnia 2 kwietnia 2014 r.

moduł 2 – do dnia 19 marca 2014 r.

moduł 3 – do dnia 2 kwietnia 2014 r.

6. Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a także w formie elektronicznej na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

- w terminie:

dla modułu 1 – do dnia 15 maja 2014 r.

dla modułu 2 – do dnia 11 kwietnia 2014 r.

dla modułu 3 – do dnia 15 maja 2014 r.

8. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący:

dla modułu 1 – 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.,

dla modułu 2 i 3 – 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r.

9. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2014”.

 

 

Załączniki:

  1. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2014” z załącznikami (strona tytułowa Programu w formie PDF):

- Załacznik 1

- Załącznik 2

- Załacznik 3

- Załącznik 4

- Załącznik 5

- Załacznik 6

- Załacznik 7

2. Adresy e-mail urzędów wojewódzkich (do przesyłania ofert drogą elektroniczną)

              - Załącznik 1

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: