submenu
content

 

INFORMACJE DLA GMIN DOTYCZĄCE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

 

Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Rejestrowanie żłobków i klubów dziecięcych należy do zadań gmin. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Oznacza to, że żłobek lub klub dziecięcy jest rejestrowany w tej gminie, na terenie której jest prowadzony. Wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonuje zmian oraz wykreśleń z rejestru lub wykazu. Rejestr publikowany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl za pomocą systemu teleinformatycznego – rejestrzlobkow.mpips.gov.pl. Rejestr publikowany jest także na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr. Wnioski o wpis do rejestru, wnioski o zmianę lub wykreślenie z rejestru podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce składają przez porta empatia.mpips.gov.pl.

 

Rejestr zawiera:

1)      nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2)      numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

3)      miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

4)      informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

5)      informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

6)      adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

7)      liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;

8)      liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;

9)      informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb

10)    dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

11)    wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

Wniosek o wpis do rejestru składany na portalu empatia.mpips.gov.pl zawiera:

1)      w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2)      numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

3)      decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych,

4)      decyzję w przypadku żłobków lub opinię w przypadku klubów dziecięcych potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych,

5)      w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

6)      oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

7)      w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;

8)      informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

9)      adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

10)    informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

11)    wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

Po dokonaniu wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. Zaświadczenie zawiera następujące dane:

1)      nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

2)      datę i numer wpisu do rejestru;

3)      formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

4)      nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

5)      miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

1)      podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

2)      wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

 

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

1)      złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

2)      nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

3)      przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;

4)      wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

 

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze administracyjnej.

 

Prowadzenie wykazu dziennych opiekunów

Wójt, burmistrz, prezydent miasta prowadzi wykaz dziennych opiekunów. Wykaz publikowany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl za pomocą systemu teleinformatycznego – rejestrzlobkow.mpips.gov.pl. Wykaz publikowany jest także w Biuletynie Informacji Publicznej gminy. Wniosek o wpis do wykazu składany jest przez portal empatia.mpips.gov.pl. Zmianę danych lub informacji zawartych w wykazie zgłasza podmiot zatrudniający dziennego opiekuna poprzez portal empatia.mpips.gov.pl.

 

Wykaz zawiera:

1)      nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby będącej dziennym opiekunem i prowadzącej działalność na własny rachunek oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

2)      numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek i będącej dziennym opiekunem

3)      imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot;

4)      miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;

5)      informację o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów;

6)      liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;

7)      czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

8)      wysokość opłat u dziennego opiekuna.

 

Wójt, burmistrz, prezydent miasta przed dokonaniem wpisu do wykazu dziennych opiekunów może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym dzienny opiekun będzie sprawować opiekę nad dzieckiem. Jeśli wizytowany lokal nie spełnia warunku bezpiecznej opieki nad dzieckiem, wójt, burmistrz, prezydent miasta wzywa podmiot wnioskujący o wpis do wykazu do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie wójt, burmistrz, prezydent miasta może odmówić wpisu do wykazu. Odmowa ta następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

Wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu następuje w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

 

Wydawanie klubom dziecięcym opinii o spełnianiu wymagań sanitarno-lokalowych

Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje w przypadku klubów dziecięcych opinię dot. spełniania wymagań sanitarno-lokalowych. Pozytywna opinia wydawana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Opinia określa maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym. Wójt, burmistrz, prezydent miasta są zobowiązani do udzielania wyjaśnień i wytycznych w sprawie warunków lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

 

Nadzór nad instytucjami opieki sprawowany przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta

 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, ma obowiązek sprawowania nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Sprawuje także nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym, podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna oraz osobą fizyczną prowadzącą działalność na własny rachunek i będącą dziennym opiekunem w zakresie:

1)      zgodności danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub w wykazie dziennych opiekunów ze stanem faktycznym;

2)      wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań.

Nadzór powinien być sprawowany zgodnie z planem nadzoru. Rada gminy przyjmuje ten plan w drodze uchwały. Czynności nadzorcze prowadzone są także poza planem nadzoru, gdy wójt, burmistrz, prezydent miasta jest w posiadaniu informacji o:

1)      nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna;

2)      nieprawidłowościach w zakresie zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym;

3)      niewywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań.

 

Osoby upoważnione przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta mają prawo:

1)       wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części w dniach i godzinach, w których działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana;

2)      żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem nadzoru;

3)      dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanych żłobkach lub klubach dziecięcych lub zatrudnionych przez podmiot zatrudniający dziennego opiekuna.

 

Jeżeli podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub dzienny opiekun nie spełnia standardów dotyczących sprawowanej opieki, organ sprawujący nadzór zobowiązuje te podmioty do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Podobnie, jeżeli podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek i będąca dziennym opiekunem nie dopełnia obowiązku w zakresie zapewnienia zgodności danych zawartych w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym lub nie sporządza i nie przekazuje sprawozdań, organ sprawujący nadzór zobowiązuje te podmioty do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

 

Podmioty mają prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń organu sprawującego nadzór w terminie 7 dni od otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach.

W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub części, organ sprawujący nadzór sporządza stanowisko i przekazuje je podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy, podmiotowi zatrudniającemu dziennego opiekuna, osobie prowadzącej działalność na własny rachunek i będącej dziennym opiekunem lub dziennemu opiekunowi.

 

Organ sprawujący nadzór może prowadzić czynności sprawdzające, czy i w jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie wójt, burmistrz, prezydent miasta wykreśla z rejestru żłobek, klub dziecięcy lub wykreśla z wykazu podmiot zatrudniający dziennego opiekuna, osobę prowadzącą działalność na własny rachunek i będącej dziennym opiekunem lub dziennego opiekuna albo rozwiązuje umowę z dziennym opiekunem zatrudnianym przez gminę.

 

Składanie sprawozdań rzeczowo-finansowych przez gminy

Gmina jest zobowiązana do sporządzania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i przekazywania ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej (za pomocą systemu CAS). Gmina za II półrocze 2017 r. składa wojewodzie sprawozdanie do 15 stycznia 2018 r. Wojewoda przekazuje sprawozdanie zbiorcze ministrowi ds. rodziny do 5 lutego 2018 r.

 

Sprawozdanie za cały rok 2018

1)      sprawozdanie gminy z zakresu sprawowanej przez siebie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będzie przekazane wojewodzie do dnia 14 lutego 2019 r.;

2)      sprawozdanie zbiorcze z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 organizowanej przez inne podmioty niż gmina będzie przekazane przez gminę wojewodzie do dnia 14 lutego 2019 r. (podmioty przekażą gminie sprawozdanie do 31 stycznia 2019 r.);

3)      sprawozdanie zbiorcze będzie przekazane ministrowi ds. rodziny przez wojewodę do 28 lutego 2019 r.

 

Podmioty prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będą przekazywały gminom swoje sprawozdania za pomocą systemu teleinformatycznego – portalu empatia.mpips.gov.pl.

 

 

data publikacji: 16.01.2018 r.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: