submenu
content
 
1 Objaśnienia do wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu 03-08-2017
2 Zmiany w obszarze przyznawania Karty Dużej Rodziny 22-06-2017
3 Jak prawidłowo kwalifikować rodzaje wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w SI KDR? 14-04-2016
4 Kiedy i w jaki sposób składa się reklamację dotyczącą Karty Dużej Rodziny? 01-03-2016
5 W jaki sposób można skontaktować się z Helpdeskiem SI KDR? 01-03-2016
6 Czy konieczne jest zamieszczanie w SI KDR elektronicznych kopii (skanów) dokumentów dołączonych do wniosków złożonych tradycyjnie (papierowo)? 15-01-2016
7 Czy zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty? 08-12-2015
8 Zniżki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18-09-2015
9 Kiedy wójt/burmistrz/prezydent miasta wydaje decyzję? 02-07-2015
10 Wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 24-06-2015
11 Ile czasu ma gmina na rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny? 24-06-2015
12 W jakim czasie od wysłania przez gminę wniosku o wydruk spersonalizowanej Karty Dużej Rodziny jest ona dostarczana do gminy? 24-06-2015
13 Informacje dla samorządów w pytaniach i odpowiedziach 29-01-2015
14 Składanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny drogą elektroniczną 09-09-2015
15 Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny 03-08-2017

Objaśnienia do wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu

 

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z późn. zm.) zmianie uległo brzmienie art. 22 w zakresie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu. Dotychczas wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu mógł zostać złożony wyłącznie na wzorze określonym w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Obecnie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1454), które weszło w życie w dniu 1 sierpnia 2017 r. określa zakres danych, jakie mają być podane we wniosku. Oznacza to,  że wniosek można złożyć na dowolnym wzorze, musi jednak spełniać wymogi wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli zawierać określenie żądania, wskazanie osoby składającej wniosek oraz jej podpis, jak również dane wskazane w przywołanym wyżej rozporządzeniu.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 20 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, przykładowy wzór został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Razem z przykładowym wzorem wniosku opracowano również przykładowe wzory oświadczeń o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz o władzy rodzicielskiej.

Przykładowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu spełnia wymogi wynikające z § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.

 

Informacja o zawarciu małżeństwa zawiera się w polu „powyższe dane identyfikacyjne dotyczą:” – znajduje się tam do zaznaczenia pole „małżonka”. Zaznaczenie tego pola oznacza, że osoba, której wniosek dotyczy nie jest rodzicem co najmniej trojga dzieci, tylko małżonkiem takiego rodzica. W przypadku, gdy żaden z małżonków nie jest rodzicem co najmniej trojga dzieci, lecz jako małżeństwo mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci spełniających warunki wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny (na przykład mają jedno wspólne dziecko i każde ma dziecko z poprzedniego związku, lub nie mają wspólnych dzieci, ale każde ma dwoje dzieci z poprzedniego związku) – obydwoje powinni zostać zaznaczeni we wniosku jako „małżonkowie”, a nie rodzice. W przypadku, gdy małżonek jest rodzicem przynajmniej jednego z dzieci wymienionych we wniosku, również powinien złożyć oświadczenie o władzy rodzicielskiej – w stosunku do tego dziecka.

 

Przykładowy wzór wniosku zawiera tylko jedną stronę (strona nr 3) do wypełnienia danych członka rodziny wielodzietnej. Stronę tę należy powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek.

 

Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu.

Zmiany w obszarze przyznawania Karty Dużej Rodziny

 

Na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych od 1 lipca 2017 r. wchodzą następujące zmiany w obszarze przyznawania Karty Dużej Rodziny:

 

Wójt / burmistrz / prezydent miasta ustalający prawo do Karty jest zobowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji za pomocą rejestrów udostępnionych w SI KDR albo drogą pisemną z rejestrów publicznych  następujących danych osób wymienionych we wniosku o przyznanie KDR:

 • imiona i nazwisko,
 • data urodzenia i informacja o zgonie,
 • numer PESEL,
 • stan cywilny,
 • obywatelstwo,
 • informacja o zawarciu, rozwiązaniu przez rozwód, unieważnieniu lub stwierdzeniu przez sąd nieistnienia związku małżeńskiego,
 • informacja o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym informacje o okresie, na jaki zostało wydane orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

W SI KDR udostępniony jest już rejestr PESEL, z którego można pozyskać część ww. danych, a od 1 lipca 2017 r. użytkownicy systemu będą mogli korzystać z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN) w celu samodzielnego pozyskania informacji dot. orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeżeli wójt / burmistrz / prezydent miasta nie może samodzielnie za pomocą rejestrów w SI KDR lub drogą pisemną z rejestrów publicznych uzyskać ww. informacji – poza informacjami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – wzywa wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje. W przypadku braku informacji o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności osoby w EKSMOoN wójt / burmistrz / prezydent miasta wzywa wnioskodawcę do dołączenia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Udostępnienie w SI KDR rejestrów umożliwiających pozyskanie lub weryfikację informacji o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych oraz do szkoły wyższej planowane jest na 2018 r.

 

W związku z ww. zmianami obowiązującymi od 1 lipca 2017 r. składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności:

1)      w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3)      w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4)      w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

1)      w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2)      w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3)      w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

5)      w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

 

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt / burmistrz / prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo. 

Jak prawidłowo kwalifikować rodzaje wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w SI KDR?

 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Podrodzaj wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

a)      nowa rodzina – w SI KDR wybiera się jako podrodzaj wniosku „nowa rodzina”, gdy rodzina po raz pierwszy w danej gminie składa wniosek o przyznanie KDR (zmiana gminy zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty ze względu na kod Teryt zamieszczony w numerze Karty – dla gminy jest to nowa rodzina);

b)      uzupełnienie rodziny – w SI KDR wybiera się jako podrodzaj wniosku „uzupełnienie rodziny”, jeżeli zostanie złożony wniosek dla członka rodziny wielodzietnej, który w chwili składania pierwszego wniosku o przyznanie Kart dla całej rodziny był członkiem rodziny, ale nie został uwzględniony we wniosku. Przykłady takiej sytuacji: rodzic/małżonek rodzica będący cudzoziemcem, oczekujący na wydanie dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium RP, osoba powyżej 18. roku życia oczekująca na przyjęcie do szkoły/szkoły wyższej, osoba pominięta przy wypełnianiu pierwszego wniosku lub rejestracji wniosku w Module Obsługi Karty.

 

2.      Wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – wnosi się o przyznanie duplikatu, gdy Karta została zgubiona, skradziona lub w innych sposób utracona.

 

3.      Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej – wniosek ten wnosi się dla osoby, która w chwili składania przez rodzinę pierwszego wniosku o przyznanie Karty nie była jej członkiem. Przykłady takiej sytuacji: dziecko przyjęte w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, gdy osoby wchodzące w skład tej rodziny posiadają już  Karty, nowonarodzone dziecko, gdy osoby wchodzące w skład rodziny posiadają już Karty, małżonek rodzica, który wszedł w skład rodziny (zawarł związek małżeński z rodzicem) posiadającej już Karty.

 

4.      Wniosek o przyznanie nowej Karty dla członka rodziny wielodzietnej, który był już wcześniej jej posiadaczem – wniosek ten wnosi się dla osoby posiadającej Kartę Dużej Rodziny w przypadku:

a)      przedłużenia ważność tej Karty (np. osoba przed ukończeniem 18. roku życia posiadała Kartę i na podstawie złożonego oświadczenia/zaświadczenia kontynuuje lub będzie kontynuować naukę w szkole lub szkole wyższej, osoba posiadała Kartę na podstawie orzeczenia o umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności na czas określony i zostało jej wydane kolejne orzeczenie) – w SI KDR jako powód wydania Karty wybiera się „przedłużenie terminu ważności Karty”;

b)      zmiany danych na Karcie (np. zmiana nazwiska) – w SI KDR jako powód wydania Karty wybiera się „zmiana danych na Karcie”.

Kiedy i w jaki sposób składa się reklamację dotyczącą Karty Dużej Rodziny?

W przypadku otrzymania Karty Dużej Rodziny z błędnymi danymi, w pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy dane na Karcie są zgodne z tymi, które użytkownik SI KDR wprowadził do systemu. W większości przypadków błędne dane na Karcie wynikają z pomyłki wnioskodawcy lub osoby wprowadzającej dane do systemu przy rejestracji wniosku, a nie producenta Kart (PWPW). W takiej sytuacji nie składa się reklamacji, tylko w zakładce „Zarządzanie kartami” należy anulować Kartę, podać przyczynę anulowania (pole wyboru pojawi się po potwierdzeniu anulowania Karty), a następnie dokonać korekty danych na Karcie i zamówić ją ponownie. Reklamację Karty z błędnymi danymi można złożyć jedynie w przypadkach, gdy błędne dane wynikają z winy producenta Kart. Reklamacje jakościowe (błędne dane na Karcie z winy producenta lub wady fizyczne Karty) składa się wysyłając do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych wypełniony formularz reklamacji jakościowej wraz z Kartą, której dotyczy reklamacja oraz za pomocą SI KDR, w zakładce „Złożenie reklamacji”. Reklamacje ilościowe (gdy Karty widniejące w SI KDR po wpisaniu numeru koperty fizycznie nie zostały dostarczone do urzędu) składa się przesyłając do PWPW wypełniony formularz reklamacji ilościowej i za pośrednictwem SI KDR. Podkreślić należy, że reklamacja złożona jedynie w SI KDR, bez wysłania wypełnionego formularza (oraz Karty której dotyczy reklamacja w przypadku reklamacji jakościowej) nie będzie rozpatrzona. Wysyłanie bezzasadnych reklamacji w SI KDR lub pomijanie wysyłania wypełnionych formularzy reklamacyjnych (wraz z Kartami w przypadku reklamacji jakościowej) do PWPW powoduje konieczność wyjaśniania zaistniałych rozbieżności pomiędzy wykonawcą SI KDR, producentem Kart oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co spowalnia proces produkcji nowej Karty z właściwymi danymi.
 

W jaki sposób można skontaktować się z Helpdeskiem SI KDR?

Istnieją trzy formy kontaktu z Helpdeskiem SI KDR. Są to:

-        kontakt telefoniczny pod numerem (32) 72 32 672

-        e-mail:

-        Portal Klienta SI KDR
Nazwa Użytkownika (login) jest adresem e-mail podanym w module ADM w koncie użytkownika. Przy pierwszym logowaniu, gdy użytkownik nie ma jeszcze hasła, należy skorzystać z opcji "Zapomniałeś hasła?", wówczas jednorazowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail użytkownika. 

Czy konieczne jest zamieszczanie w SI KDR elektronicznych kopii (skanów) dokumentów dołączonych do wniosków złożonych tradycyjnie (papierowo)?

W Module Obsługi Kart w SI KDR, przy rejestracji wniosku złożonego drogą tradycyjną, możliwe jest załączenie skanów przedłożonych dokumentów. Załączenie elektronicznych kopii tych dokumentów nie jest obowiązkowe. Zgodnie z art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863, z późn. zm.), wójt/ burmistrz / prezydent miasta sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów, nie ma natomiast wymogu, aby dodatkowo załączał skany tych dokumentów w systemie informatycznym.

 

Dołączenie elektronicznych kopii dokumentów jest wymagane przy złożeniu wniosku drogą elektroniczną, w myśl art. 10 ust. 11 ww. ustawy o Karcie Dużej Rodziny, po ich uwierzytelnieniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Obowiązek dołączenia do wniosku elektronicznych kopii tych dokumentów spoczywa na wnioskodawcy.

Czy zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty?

Nową Kartę Dużej Rodziny przyznaje się w przypadku zmiany gminy zamieszkania. Zmiana miejsca zamieszkania w obrębie tej samej gminy nie wymaga przyznania nowej Karty, ponieważ nie zmienia się kod teryt zawarty w numerze Karty.

Zniżki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gminy na podstawie art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogą zwolnić w całości lub części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodzin wielodzietnych spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny.

Kiedy wójt/burmistrz/prezydent miasta wydaje decyzję?

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) przewiduje trzy sytuacje, w których wójt/burmistrz/prezydent miasta wydaje decyzję:

1. w myśl art. 9 ust. 4 ww. ustawy odmowa przyznania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy wniosek składa członek rodziny, która nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust. 1, oraz gdy zaistniały okoliczności o których mowa w art. 4 ust. 3 i 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

2. zgodnie z art. 13 ust. 5 ww. ustawy w drodze decyzji administracyjnej następuje odmowa zwolnienia z ponoszenia opłaty za duplikat Karty,

3. w myśl art.  16 ust. 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny w drodze decyzji administracyjnej następuje stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty (np. rodzic traci prawo do posiadania Karty w przypadku, gdy sąd pozbawił go władzy rodzicielskiej lub ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, dziecko powyżej 18. roku życia traci prawo do posiadania Karty, gdy przerywa naukę) lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy.

 

Podkreślić należy, że w sprawach dotyczących Karty Dużej Rodziny decyzję administracyjną można wydać jedynie w wymienionych wyżej sytuacjach.

 

Jeśli zachodzi konieczność przyznania nowej Karty (np. w przypadku zmiany nazwiska członka rodziny, zmiany miejsca zamieszkania lub przedłużenia ważności Karty gdy dziecko powyżej 18. roku życia kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej) lub wydania jej duplikatu, dotychczas posiadana Karta podlega zwrotowi i unieważnieniu przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Unieważnienie to następuje w drodze wprowadzenia do systemu teleinformatycznego informacji o unieważnieniu Karty oraz odcięcia jednego z rogów Karty o powierzchni co najmniej 1 cm2 (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny).

Wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł. Osoba wnioskująca o wydanie duplikatu kwotę 9,21 zł wpłaca na rachunek organu rozpatrującego wniosek, który powyższą kwotę przekazuje na rachunek podany przez właściwy urząd wojewódzki. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do źródeł dochodów własnych gminy należy 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Realizacja zadań gminy związanych z przyznawaniem Karty należy do zadań z zakresu administracji rządowej, zatem, zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów, przekazując do budżetu państwa kwotę za wydanie duplikatu, gmina odlicza dla siebie 5,0%.

 

Ponadto przepis art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny przewiduje koszt realizacji ustawy przez gminę za wydanie duplikatu Karty w wysokości 1,34 zł.

Ile czasu ma gmina na rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Co do zasady gmina powinna rozpatrzyć wniosek niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Gmina po rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty.

W jakim czasie od wysłania przez gminę wniosku o wydruk spersonalizowanej Karty Dużej Rodziny jest ona dostarczana do gminy?

Karty Dużej Rodziny dostarczane będą do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.

Informacje dla samorządów w pytaniach i odpowiedziach

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie z przynajmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole      lub w szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jaką datę ważności Karty należy ustalić w przypadku cudzoziemca?

 

Departament Polityki Rodzinnej, analizując ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, rekomenduje:

- w przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, udzielonego na czas nieoznaczony zgodnie z art. 195 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, traktowanie go, odpowiednio, jak rodzica, małżonka rodzica lub dziecko;

- w przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielonego na czas nieoznaczony zgodnie z art. 211 ust.  1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, traktowanie go, odpowiednio, jak rodzica, małżonka rodzica lub dziecko;

- w przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, traktowanie go jak cudzoziemca i przyznawanie mu Karty odpowiednio na okres, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium RP.

 

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. roku życia. Karta wydawana jest także dzieciom w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 • szkole wyższej – do końca roku akademickiego, 

– w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem lub zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

 

Rok akademicki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach,  jest określony w regulaminie studiów.
 
Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
W przypadku dziecka przed ukończeniem 18. roku życia uczącego się w szkole i przedstawiającego oświadczenie lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w danej szkole po ukończeniu 18. roku życia, wprowadzając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny do systemu RI KDR należy w zakładce uprawnienia wybrać opcję: dziecko przed ukończeniem 18. roku życia posiadające zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Pozwoli to na wydanie dziecku Karty Dużej Rodziny z datą ważności do dnia, w którym jest planowane ukończenie nauki w szkole. W przypadku dziecka po ukończeniu 16. roku życia legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w systemie RI KDR należy wybrać opcję: dziecko po ukończeniu 16. roku życia posiadające zaświadczenie o niepełnosprawności. Wyżej wymienioną opcję należy wybierać, jeżeli jest korzystniejsza dla dzieci ubiegających się o przyznanie Karty Dużej Rodziny od opcji przyznania Karty z datą ważności do dnia ukończenia 18. roku życia.

 

Na podstawie jakich dokumentów określana jest data ważności Karty dziecka powyżej 18. roku życia uczącego się w szkole lub w szkole wyższej?

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, data ważności Karty dziecka powyżej 18. roku życia uczącego się w szkole lub w szkole wyższej jest określana na podstawie zaświadczenia lub oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

 

Kiedy we wniosku zaznacza się opcję małżonek?

 

Opcję małżonek we wniosku zaznacza się, gdy osoba nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci.

 

Kto składa oświadczenie, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci?

 

Oświadczenie o ww. treści składają rodzice. Każdy rodzic składa takie oświadczenie we własnym imieniu, jednakże jeden z rodziców może podpisać takie oświadczenie również w imieniu drugiego rodzica.

 

W przypadku, gdy wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest składany dla rodziny, w której żaden z małżonków nie jest rodzicem trojga dzieci, ale razem mają troje dzieci (na przykład w małżonkowie mają jedno wspólne dziecko i każdy z małżonków ma po jednym dziecku z innych związków), małżonkowie ci również powinni złożyć takie oświadczenie, jednakże w zmienionej formie – tylko w stosunku do swoich dzieci.

 

Czy należy składać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych?

 

Nie.

 

Czy Karta Dużej Rodziny przysługuje pracującemu studentowi?

 

Karta przysługuje pracującemu studentowi, bez względu na rodzaj studiów (licencjackie, magisterskie, jednolite, doktoranckie, dzienne, wieczorowe, zaoczne), pozostającemu na utrzymaniu rodziców.

 

Czy Karta przysługuje dzieciom małżonka?

 

Tak. Bez znaczenia jest, czy troje dzieci pochodzi ze związku małżeńskiego, czy też z innych związków małżonków. Zatem uprawnienia przysługiwać będą małżonkom i dzieciom w np. takich przypadkach:

 • małżonkowie mają jedno wspólne dziecko i każdy z małżonków ma po jednym dziecku z innych związków,
 • małżonkowie mają troje wspólnych dzieci, a jeden z małżonków ma dwoje dzieci z innych związków,
 • małżonkowie nie mają wspólnych dzieci, ale jeden z małżonków ma troje dzieci z innych związków.
   

Czy gmina powinna gromadzić kopie okazywanych dokumentów?

 

Gmina sporządza, uwierzytelnia i gromadzi kopie okazywanych dokumentów.

Należy zaznaczyć, że zgodnie  z art. 10 ust. 9 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, przedstawianie dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty nie jest wymagane, a więc także ich gromadzenie nie jest wymagane, gdy wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia prawa do posiadania Karty, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.

 

Kto usuwa dane osobowe po upływie okresów ich przetwarzania (dane mogą być przetwarzane przez rok od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana – dane  przetwarza się przez okres roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna)?
 
Dane po okresie przetwarzania usuną się automatycznie z systemu.

 

Czy rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka dostają Kartę Dużej Rodziny dożywotnio?

 

Rodzicowi przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka, Kartę przyznaje się dożywotnio, natomiast dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku braku określenia  terminu umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej, Kartę przyznaje się do 18 r. ż. Jednakże w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z Karty członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta / burmistrza lub prezydenta miasta. Wójt / burmistrz / prezydent miasta informuje o tym obowiązku wydając Kartę. 

 

Co w sytuacji, gdy członkowie rodziny wielodzietnej mają różne miejsca zamieszkania?

 

Jeżeli członkowie rodziny wielodzietnej mają miejsca zamieszkania w różnych gminach, wówczas, każdy z nich składa wniosek w gminie właściwej dla swojego miejsca zamieszkania, podając jednocześnie dane pozostałych członków rodziny (chyba że dane pozostałych członków rodziny wielodzietnej zawarte są już w systemie, za pomocą którego gmina zamawia Karty Dużej Rodziny). Zatem np. w sytuacji, gdy rodzic trojga dzieci, które mieszkają w innej gminie, złoży wniosek o przyznanie mu Karty Dużej Rodziny i we wniosku tym wskaże swoje dzieci, wówczas gmina właściwa dla zamieszkania tego rodzica powinna zamówić wydruk Karty Dużej Rodziny dla tego rodzica i nie zamawiać wydruku Kart Dużej Rodziny dla jego dzieci.  

 

Czy uprawnienia wynikające z posiadania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz Lokalnej Karty Dużej Rodziny można połączyć?

 

Istnieje możliwość udostępnienia posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny zniżek, które przysługują posiadaczom Lokalnej Karty Dużej Rodziny. W praktyce oznacza to, że posiadacze Karty Ogólnopolskiej będą mogli korzystać z usług w Gminie na takich samych warunkach, jak mieszkańcy Gminy. Należy jednakże podkreślić, iż niektóre usługi ze względu na lokalny charakter (np. opłaty za wywóz odpadów) mają w praktyce zastosowanie wyłącznie do mieszkańców danej gminy. Zgodnie z art. 28 ww. ustawy w przypadku gdy w gminie, powiecie lub województwie jest wprowadzony samorządowy program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, gmina, powiat lub województwo może wykorzystać Kartę jako dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z samorządowego programu. Można tego dokonać na podstawie uchwały przyjętej przez właściwy organ władzy samorządowej.

 

Kiedy wymagane jest okazanie aktu małżeństwa (odpisu)?

 

Uprawnienia wynikające z programu przysługują małżonkowi rodzica mającego na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Małżonek może nie mieć żadnych własnych dzieci. W przypadku, gdy małżonek będzie się ubiegać o przyznanie uprawnień, a powstaną wątpliwości co do jego związku małżeńskiego z rodzicem, wówczas składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać akt małżeństwa.

 

Składanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny drogą elektroniczną

W Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, umieszczonym na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde, opublikowany został elektroniczny wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania ww. wniosków wraz z dokumentami, o których mowa w art. 10 ust. 4, 5, 7 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, również drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP, pod warunkiem posiadania przez obywatela konta użytkownika na platformie ePUAP. Jednak należy zaznaczyć, że powyższa usługa będzie możliwa do realizacji jedynie do końca 2015 r. oraz pod warunkiem udostępnienia jej przez gminę.

 

Dodatkowo w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, wprowadzoną ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2016 r. będzie istniała możliwość składania drogą elektroniczną ww. wniosków oraz dokumentów, wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny (Portal Informacyjno-Usługowy  Emp@tia, PIU Emp@tia),  dostępnym pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. roku życia. Karta wydawana jest także dzieciom uczącym się w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do ukończenia 25 roku życia. W takim przypadku KDR przyznaje się do :

 • dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego – gdy dziecko uczy się
  w szkole,
 • końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie
  z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej.

 

Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

W przypadku osób, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny (dotyczącym cudzoziemców), Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa powyżej, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).

 

Na podstawie jakich dokumentów określana jest data ważności Karty dziecka powyżej 18. roku życia uczącego się w szkole lub w szkole wyższej?

Data ważności Karty dziecka powyżej 18. roku życia uczącego się w szkole lub w szkole wyższej jest określana na podstawie oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

 

Składanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny drogą elektroniczną.

 

Istnieje możliwość składania drogą elektroniczną ww. wniosków oraz dokumentów, wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny (Portal Informacyjno-Usługowy  Emp@tia, PIU Emp@tia),  dostępnym pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: