content

Co to są powszechne towarzystwa emerytalne?

Powszechne towarzystwa emerytalne są to instytucje finansowe odpowiedzialne za zarządzanie otwartymi funduszami emerytalnymi.

Powszechne towarzystwo emerytalne może zarządzać wyłącznie jednym funduszem emerytalnym. Wyjątek odnosi się do sytuacji, kiedy dochodzi do przejęcia zarządzania funduszem emerytalnym od innego towarzystwa lub połączenia towarzystw emerytalnych. PTE mogą zarządzać nie utworzonym przez siebie funduszem tyko do czasu, wyznaczonego przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Od stycznia 2005 r. PTE będą mogły zarządzać dwoma otwartymi funduszami emerytalnymi o różnej strategii inwestycyjnej. Fundusz “typu A” będzie funduszem, w którego portfel inwestycyjny będą mogły wchodzić wszystkie lokaty dozwolone funduszom. Fundusz “typu B” będzie funduszem bezpiecznym, inwestującym wyłącznie w lokaty bankowe i  w dłużne papiery skarbowe. W funduszu “typu B” będą mogły gromadzić swój kapitał emerytalny jedynie osoby, które ukończyły 50 lat. W ten sposób stworzona zostanie osobom starszym możliwość wyboru pomiędzy bardziej bezpieczną i  mniej dochodową polityką a bardziej efektywną, łączącą się jednakże z wyższym poziomem ryzyka. Osobom, które zgromadziły, bowiem znaczne środki na rachunkach w otwartych funduszach emerytalnych może bardziej zależeć na utrzymaniu ich realnej wartości, niż na osiągnięciu wyższej stopy zwrotu przy jednocześnie wyższym ryzyku straty. Minimalna wymagana stopa zwrotu obliczana będzie odrębnie dla funduszy “typu A” i  funduszy “typu B”.

Akcjonariuszami PTE może być dowolna liczba osób prawnych, jeśli zaś PTE zakładają wyłącznie osoby fizyczne musi ich być, co najmniej trzy. Udziałowcami PTE mogą być zarówno osoby prawne pochodzenia polskiego jak i  zagranicznego. Akcjonariusze towarzystwa oraz podmioty od nich zależne nie mogą posiadać akcji innego powszechnego towarzystwa emerytalnego. Przejmowane przez akcjonariuszy akcje funduszy są imienne. Każdorazowe nabycie lub objęcie akcji towarzystwa wymaga zgody Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Statut PTE powinien traktować wszystkich akcjonariuszy w jednakowy sposób niezależnie od wniesionego przez nich kapitału. W szczególności, statut nie może nadawać niektórym akcjonariuszom dodatkowych uprawnień lub ograniczać praw pozostałych jak też obarczać dodatkowymi obowiązkami części akcjonariuszy. Wyjątek odnosi się do związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych lub organizacji samorządu zawodowego. Oznacza to, że towarzystwo może im przyznać akcje o szczególnych uprawnieniach, a ponadto dodatkowe prawa lub ograniczyć prawa niektórych akcjonariuszy albo też nałożyć na niektórych akcjonariuszy dodatkowe obowiązki.

Władzom PTE zostały postawione specjalne wymagania. Członkowie zarządu muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnej, muszą legitymować się wyższym wykształceniem, posiadać staż pracy nie krótszy niż 7 lat. Nie mogą figurować w rejestrze osób skazanych oraz muszą złożyć rękojmię należytego wykonywania zadań członka zarządu. Członkowie zarządu nie mogą być członkami zarządu innego PTE, depozytariusza PTE, NFI lub firmy zarządzającej NFI, towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub akcjonariusza TFI, firmy maklerskiej, ani żadnej firmy związanej z wyżej wymienionymi. Członkiem zarządu nie może być także pracownik innego PTE, depozytariusza PTE, TFI lub domu maklerskiego, jeżeli podejmuje w nich decyzje inwestycyjne. W przypadku zarządu, co najmniej jedna trzecia składu powinna legitymować się wyższym wykształceniem prawniczym lub ekonomicznym. W radzie nadzorczej połowa członków powinna posiadać wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze jak również połowa jej członków powinna zostać powołana z poza kręgu akcjonariuszy towarzystwa oraz członków ich organu zarządzającego i  organu nadzoru.

Zgoda na utworzenie powszechnego towarzystwa emerytalnego uzależniona jest od decyzji Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: