submenu
content

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 r., poz. 637) wprowadziła nowe rozwiązanie polegające na możliwości wypłaty emerytury częściowej. Emerytura częściowa przysługiwać będzie pod warunkiem posiadania wymaganego stażu ubezpieczeniowego (okresu składkowego i nieskładkowego) oraz osiągnięcia określonego wieku. Prawo do emerytury częściowej będzie miała kobieta –w wieku co najmniej 62lata, posiadająca minimum35-letni staż ubezpieczeniowy i mężczyzna – w wieku co najmniej 65 lat, przy minimum 40-letnim stażu ubezpieczeniowym.Wysokość emerytury częściowej wynosić będzie 50% kwoty emerytury z FUS obliczonej na dzień ustalenia prawa do emerytury częściowej, tj. dla wieku co najmniej 62 lata w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn i nie będzie podwyższana do kwoty najniższej emerytury.

Po przyznaniu emerytury częściowej, kwoty składek i kapitał początkowy zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w ZUS nadal będą waloryzowane aż do ustalenia prawa do pełnej emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Natomiast podstawa obliczenia emerytury z tytułu osiągnięcia tego wieku będzie pomniejszona o kwoty wypłaconej emerytury częściowej. Im dłuższy będzie okres pobierania emerytury częściowej tym większe będzie obniżenie świadczenia w wieku uprawniającym do emerytury. Emeryturę częściową będzie można łączyć z dochodami uzyskiwanymi z pracy.

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: