submenu
content

Krąg osób objętych tym ubezpieczeniem określa ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (patrz – ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Wyłączone ustawowo z ubezpieczenia wypadkowego są jedynie określone kategorie osób.

 

Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu:  

 

-  bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,

-  posłowie do Parlamentu Europejskiego,

-  nakładcy,

- żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką,

- osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

- osoby pobierające  świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,

-  osoby pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,

-  członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji,

- osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ustawy o s.u.s.,

- osoby objęte dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie art. 7 ustawy o s.u.s.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: