submenu
content

Przykładem inicjatywy na poziomie krajowym, służącej wsparciu organizacji pozarządowych jest Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013. PO FIO wynika bezpośrednio ze strategii trzeciego sektora – Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015. SWRSO, jak i PO FIO, stanowią pierwszą, całościową formułę wsparcia organizacji pozarządowych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Celem głównym FIO jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.
Cele szczegółowe są następujące:
1. Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych.
2. Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych.
3. Zwiększenie zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego.
4. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej.

PO FIO składa się z następujących priorytetów:
Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne (Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich).
Przykładowym obszarem koprodukcji może być obszar Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych. Są to programy na rzecz obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne, np. poprzez udział w debatach publicznych, konsultacjach społecznych, udział w wyborach, wolontariat, filantropię, członkostwo w stowarzyszeniach.
Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie (Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału ludzkiego i instytucjonalnego realizujących je organizacji (w wymiarze ilościowym i/lub jakościowym).
Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne (Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny w różnych formach stosować zasadę empowerment, czyli włączania beneficjentów w działania i decyzje podejmowane w ramach projektów).
Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej (Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny w różnych formach promować ideę łączenia aktywności ekonomicznej (zawodowej) z aktywnością społeczną).

Wielkość środków finansowych, pochodzących z budżetu państwa, zaangażowanych w realizację PO FIO na lata 2009-2013 wynosi nie mniej niż 60 mln zł rocznie.

Szczegółowe informacje dotyczące PO FIO 2009-2013 znajdują się na stronie Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS: www.pozytek.gov.pl
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: