submenu
content

Sprawozdanie z wykonania zadania realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2016 r.

Pliki do pobrania

przemoc_program_271216_Sprawozdanie.doc
Sprawozdanie  (73 KB)

Wyniki konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2016.
 
Projekty zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 
Lista projektów, które uzyskały najwyższą  liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania, znajduje się poniżej. Pięć pierwszych  podmiotów z listy  zostanie dodatkowo uhonorowanych  nagrodami pieniężnymi.  Trzy kolejne podmioty otrzymają  wyróżnienia niepieniężne.
 
Porozumienie o wsparcie realizacji zadania publicznego należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i uzupełnić następujące informacje:
nazwa i adres odpowiednio gminy/miasta/powiatu/województwa;
dane osób reprezentujących Zleceniobiorcę;
tytuł  Projektu, zwanego w porozumieniu „zadaniem publicznym” zgodnie z § 1 ust. 1 porozumienia;
datę złożonego wniosku (§ 1 ust. 2 porozumienia);
nr rachunku bankowego, na który należy przekazać środki finansowe (§ 3 ust. 1 porozumienia);
kwota  własnych środków finansowych (§ 3 ust. 3 porozumienia);
całkowity koszt zadania publicznego (§ 3 ust. 4 porozumienia).
 
Podmioty realizujące projekty w ramach Priorytetu nr III, zobowiązane są także do  wypełnienia  dodatkowego Oświadczenia ( plik do pobrania poniżej) i załączenia go do porozumienia .
 
Prosimy nie wypełniać innych pól niż wyżej wymienione (w szczególności nie należy wpisywać numeru porozumienia ani daty zawarcia porozumienia).
 
Podpisy i pieczęcie złożone na ostatniej stronie porozumienia muszą być zgodne z danymi osób wskazanych na pierwszej stronie. Porozumienie wraz z załącznikiem nr 2 (kosztorys realizacji zadania)  powinno  zawierać także kontrasygnatę Skarbnika podmiotu, który otrzymał wsparcie finansowe w ramach Programu.
Prosimy o niezwłoczne przesłanie dwóch egzemplarzy podpisanego porozumienia wraz z wymaganymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2016 r., na adres:
 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
00 – 513 Warszawa
ul. Nowogrodzka 1/3/5
 
z dopiskiem „Porozumienie – Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
 
Do porozumienia należy dołączyć zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, zaktualizowany kosztorys a dla realizatorów projektów w ramach  Priorytetu nr III, dodatkowo oświadczenie . Prosimy  nie przesyłać ponownie wniosku o dofinansowanie.


W przypadku błędnego wypełnienia porozumienia, bądź niedopełnienia wszystkich warunków środki finansowe na powyższy cel nie będą mogły być przekazane.

Ogłoszenie o konkursie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .
 
W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.
 
Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. 
 
Wnioski należy nadesłać listem poleconym do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 r.lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Urzędzie Wojewódzkim. 
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: