submenu
content

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego należy opracowanie i finansowanie programów osłonowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz finansowe wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

W lutym 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią Programu Osłonowego oraz zamieszczonym Ogłoszeniem.

 

Zachęcamy Państwa do wzięcia  udziału w otwartym konkursie ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 

 

Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego 2015 r.

12-06-2015 r.

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2015.

 

Projekty zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Lista projektów, które uzyskały najwyższą  liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania, znajduje się poniżej. Pierwsze trzy podmioty z listy dodatkowo zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi.  Siedem kolejnych podmiotów otrzyma wyróżnienia niepieniężne.

 

Porozumienie o wsparcie realizacji zadania publicznego należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i uzupełnić następujące informacje:

  • nazwa i adres odpowiednio gminy/miasta/powiatu/województwa;
  • dane osób reprezentujących Zleceniobiorcę;
  • tytuł  Projektu, zwanego w porozumieniu „zadaniem publicznym” zgodnie z § 1 ust. 1 porozumienia;
  • datę złożonego wniosku (§ 1 ust. 2 porozumienia);
  • nr rachunku bankowego, na który należy przekazać środki finansowe (§ 3 ust. 1 porozumienia);
  • kwota  własnych środków finansowych (§ 3 ust. 3 porozumienia);
  • całkowity koszt zadania publicznego (§ 3 ust. 4 porozumienia).

 

Prosimy nie wypełniać innych pól niż wyżej wymienione (w szczególności nie należy wpisywać numeru porozumienia ani daty zawarcia porozumienia).

 

Podpisy i pieczęcie złożone na ostatniej stronie porozumienia muszą być zgodne z danymi osób wskazanych na pierwszej stronie porozumienia. Porozumienie powinno zawierać kontrasygnatę Skarbnika podmiotu, który otrzymał wsparcie finansowe w ramach Programu.

 

Prosimy o niezwłoczne przesłanie dwóch egzemplarzy podpisanego porozumienia na adres:

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

00 – 513 Warszawa

ul. Nowogrodzka 1/3/5

 

z dopiskiem „Porozumienie – Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 

Do porozumienia należy dołączyć zaktualizowany harmonogram realizacji zadania oraz zaktualizowany kosztorys. W przypadku błędnego wypełnienia porozumienia, bądź niedopełnienia wszystkich warunków środki finansowe na powyższy cel nie będą mogły być przekazane.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-08-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: