submenu
content

W świetle ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)  organ administracji rządowej może, w drodze zarządzenia, przyjąć, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na okres od roku do 5 lat. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

 

Program współpracy to dokument, który określa politykę realizowaną przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego, podmiotów kościelnych jak i związków wyznaniowych.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako pierwszy urząd administracji rządowej podjęło się opracowania resortowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procedując w partnerstwie publiczno-społecznym.

 

Za przygotowanie projektu Programu współpracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzialny był Zespół do spraw opracowania Programu współpracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na lata 2015-2017 z organizacjami pozarządowymi, powołany Zarządzeniem nr 33 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Programu współpracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na lata 2015-2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Celem Programu jest stworzenie i wdrożenie systemowych rozwiązań umożliwiających aktywny udział organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w planowaniu, realizacji i monitorowaniu polityk publicznych Ministerstwa na określonych zasadach i formach partnerstwa publiczno-społecznego.

 

Najważniejszymi elementami dokumentu są priorytetowe zadania publiczne podejmowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, tj. flagowe działania  za pomocą których MPiPS współpracuje z sektorem pozarządowym, m.in. programy Ministra, zasady konsultacji, integracja ciał opiniodawczo-doradczych Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które będą równocześnie narzędziem realizacji Programu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-09-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: