submenu
content

Program współpracy  Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z organizacjami pozarządowymi wyznacza nowy wymiar międzysektorowych relacji i współdziałania, odpowiadający na wyzwania ustrojowo-cywilizacyjne współczesnych czasów.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako pierwsze podjęło się opracowania resortowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procedując w partnerstwie publiczno-społecznym. Jest to tym bardziej warte podkreślenia, że zakres jego działania dotyczy wyjątkowo wrażliwych obszarów życia publicznego: pracy, rodziny, zabezpieczenia społecznego, co szczególnie predestynuje do współdziałania w tym zakresie w partnerskich relacjach z interesariuszami – obywatelami i organizacjami pozarządowymi.

 

Zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017 minister Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał 3 października 2014 r.

 

Intencją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu współpracy, jest włączenie się w poszukiwanie rozwiązań istotnych problemów trzeciego sektora. Przedmiotem dyskusji powinno być m.in. określenie umocowania ustawowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz jego dalszej trwałości finansowej i zachęcanie obywateli do działalności filantropijnej wykraczającej poza przekazywanie środków z 1%.

 

Ponadto dyskusja powinna objąć standardy działania organizacji pożytku publicznego, w szczególności przejrzystość, transparentność i jawność ich działań.

 

Ważne jest także rozliczanie środków pozyskiwanych na realizację zadań oraz zagadnienia związane z wolontariatem i samopomocą.

 

- Jestem przekonany, że niniejszy Program współpracy stanie się wzorem i inspiracją dla innych instytucji publicznych i stanowić będzie dobrą praktykę w zakresie budowania i prowadzenia dialogu obywatelskiego – powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

 

Dyskusja na te tematy będzie stanowić przedmiot corocznej konferencji monitorującej realizację Programu, organizowanej przez Zespół Rady Działalności Pożytku Publicznego ds. dialogu i współpracy.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-09-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: