submenu
content
*   *   *
Ustawa z dnia  24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 ze zm.)
 
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220)
 
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255)
 
*   *   *

KODEKS PRACY

Aktualna elektroniczna wersja Kodeksu Pracy znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Sejmu. Po kliknięciu na poniższy link, należy wybrać dokument pod nazwą : "Tekst ujednolicony". Dokument jest na bieżąco aktualizowany przez Kancelarię Sejmu.

Przejdź do: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001502

 

*   *   *

 

 

Obwieszczenie PRM w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.


(pobierz plik w formacie .pdf)

 

 

Rozporządzenie z dnia 15 maja 1996 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy


(pobierz plik w formacie .pdf)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego

 

(pobierz plik w formacie .pdf)
 

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r.  w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

 

(pobierz plik w formacie .pdf)

 

Rozporządzenie MRPiPS z 30.12.2016 w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 poz. 2292)

 

(pobierz plik w formacie .pdf)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie

 

(pobierz plik w formacie pdf.)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w  sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu

 

(pobierz plik w formacie pdf.)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 poz. 232)

 

Rozporządzenie RM w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

 

(pobierz plik w formacie .pdf)


Rozporządzenie z 28 maja 1996 r.w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

(pobierz plik w formacie .pdf)

Rozporządzenie z 8 stycznia 1997 r. sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

(pobierz plik w formacie .pdf)

Rozporządzenie z 29 maja 1996 r.  w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

(pobierz plik w formacie .pdf)

 

Rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2002 r.  w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.


(obierz plik w formacie .pdf)


Rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2015 r.  w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków

 

(pobierz plik w formacie .pdf)

Rozporządzenie z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

(pobierz plik w formacie .pdf)

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 800)

(pobierz plik w formacie .pdf)

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 360)

(pobierz plik w formacie .pdf)

 

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

 

(pobierz plik w formacie .pdf)

 

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

 

(pobierz plik w formacie .pdf)

 

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

 

(pobierz plik w formacie .pdf)

 

Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

 

(pobierz plik w formacie .pdf)

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: