submenu
content

Prawo pracy obejmuje przepisy określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, będących stronami stosunku pracy. W szczególności w zakres prawa pracy wchodzą regulacje dotyczące m.in.: powstania i ustania stosunku pracy, obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy, czas pracy, urlopy, ochronę pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy, rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy.

Źródła prawa pracy
Podstawowym źródłem prawa pracy jest kodeks pracy – wielokrotnie nowelizowana ustawa z 1974 r. (Dz.U.98.90.575 ze zm.).

Kliknij, żeby przejść do aktualnej wersji Kodeksu Pracy.

Niektóre zagadnienia z zakresu stosunków pracy regulują inne ustawy jak:

    * ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz.U.02.112.980),
    * ustawa o związkach zawodowych (Dz.U.01.79.854 ze zm.),
    * ustawa o organizacjach pracodawców (Dz.U.91.55.235).

Ponadto na podstawie upoważnienia ustawowego wydane zostały liczne akty wykonawcze (rozporządzenia i zarządzenia).

Źródłami prawa pracy mogą być też układy zbiorowe pracy, zawierane pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi. Układy takie mogą w sposób bardziej korzystny określać uprawnienia pracownicze uregulowane w kodeksie pracy lub innych przepisach.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: