submenu
content

Przypadki w których cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy w trakcie trwania procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę:

 

Zezwolenie na pracę sezonową

Po złożeniu przez podmiot, który wcześniej uzyskał dla danego cudzoziemca wpis wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji, oświadczenia o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej. Cudzoziemiec musi wjechać na terytorium Polski na podstawie wizy w celu pracy sezonowej lub w ruchu bezwizowym w związku z zaświadczeniem o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji. Po spełnieniu tego obowiązku cudzoziemiec może podjąć pracę, oczekując na wydanie zezwolenia na pracę sezonową, a praca w tym okresie jest uznana za legalną na warunkach określonych w wydanym wcześniej przez PUP zaświadczeniu.

 

Przewidziane zostało specjalne rozwiązanie na wypadek, gdyby przyjazd cudzoziemca nastąpił w dniu wolnym od pracy. Cudzoziemiec może podjąć pracę natychmiast - na warunkach określonych w wydanym wcześniej przez PUP zaświadczeniu - pod warunkiem, iż  oświadczenie podmiotu o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, podmiot przekaże urzędowi w pierwszym dniu roboczym.

 

Jeżeli cudzoziemiec wjechał w celu pracy sezonowej, tj. na podstawie odpowiedniej wizy lub w ruchu bezwizowym posiadając zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji, jest możliwość uzyskania dla niego przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową.

  • W przypadku przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową u tego samego podmiotupraca jest uważana za legalną - na warunkach określonych w wydanym wcześniej przez zezwoleniu – po złożeniu kompletnego wniosku do momentu, kiedy decyzja stanie się ostateczna (tj. przez cały okres trwania procedury);

  • Gdy przedłużenie jest wydawane dla nowego podmiotu,który nie powierzał jeszcze pracy sezonowej danemu cudzoziemcowi, praca jest uważana za legalną nie dłużej niż przez okres do 30 dni liczonych od daty złożenia wniosku bez braków formalnych. Powierzana praca musi być zgodna z warunkami określonymi we wniosku, a wniosek nie może zawierać braków formalnych. Należy jednak podkreślić, iż przyjęto, że decyzja zostanie wydana w okresie nie dłuższym niż 30 dni. 

W przypadku cudzoziemców, którzy wjechali na terytorium Polski w innym celu niż praca sezonowai w trakcie swojego pobytu zdecydowali się na wykonywanie pracy o tym charakterze, również możliwe jest legalne powierzanie pracy w trakcie oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę sezonową przez okres 30 dni od złożenia wniosku bez braków formalnych. Praca powinna być powierzana na warunkach określonych we wniosku. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony.

 

Zezwolenie na pracę typu A wydawane przez wojewodów

W przypadku przedłużenia zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku- pracę cudzoziemca uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę stanie się ostateczna. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony.

 

Zezwolenia na pobyt czasowy

W przypadku cudzoziemca, który złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowyi pracę,zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie spółki, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczejlub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, w celu kontynuowania pracy wykonywanej na podstawie posiadanego już zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy.Analogicznie, jak w przypadku przedłużenia zezwolenia na pracę, pracę cudzoziemca uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę stanie się ostateczna. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

W przypadku, gdy podmiot chce przedłużyć współpracę z cudzoziemcem, dla którego uzyskał wcześniej wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji, a w tym celu składa wniosek o zezwolenia na pracę lub cudzoziemiec składa wniosek o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Warunkiem jest jednak, aby praca na podstawie oświadczenia była wykonywana co najmniej przez okres 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę. Wniosek o odpowiednie zezwolenie musi zostać złożony przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu i dotyczyć pracy na tym samym stanowisku również na podstawie umowy o pracę. Wniosek nie może zawierać braków formalnych lub braki formalne muszą zostać uzupełnione w terminie. Praca cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu jest uważana za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony.

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: