submenu
content

 

Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii

– unijne pośrednictwo pracy EURES

 

Swobodny przepływ pracowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

 

Zgodnie z art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który wszedł w życie  w 2009 r. w ramach Traktatu z Lizbony (oficj. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; w wersji roboczej określany jako traktat reformujący), każdy obywatel Unii Europejskiej (UE) ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych prawem UE. Swoboda przemieszczania się w UE należy do podstawowych praw obywateli UE i jest przez nich bardzo wysoko ceniona.


Zgodnie z art. 45 TFUE swobodny przepływ pracowników opiera się na równym traktowaniu obywateli państw UE w zakresie wynagrodzenia oraz innych warunków pracy i zatrudnienia. Swobodny przepływ pracowników obejmuje również członków rodzin osób migrujących.

Przepisy o swobodnym przepływie pracowników uprawniają do:

 • poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim,
 • podejmowania pracy w innym państwie członkowskim bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę,
 • zamieszkania w innym państwie członkowskim ze względu na pracę,
 • pozostania w innym państwie członkowskim nawet po zakończeniu stosunku pracy, o ile spełnione są warunki określone prawem UE,
 • traktowania na równi z obywatelami danego państwa członkowskiego w zakresie dostępu do zatrudnienia, warunków pracy oraz przywilejów socjalnych i podatkowych.

W chwili obecnej osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.


Wsparcie polskich pracodawców  w poszukiwaniu pracowników na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii przez sieci EURES

 

W celu wspierania mobilności pracowników na terenie państw członkowskich UE, EOGi Szwajcarii Komisja Europejska powołała sieć Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES, która świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy orazdoradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj 

 

Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce

 

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065) oraz rozporządzenia wykonawcze.


Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. O zezwolenie na pracę występuje pracodawca do właściwego wojewody, lub w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (od 1 maja 2014 r.) - cudzoziemiec przebywający już legalnie na terytorium Polski.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

Zezwolenia na pracę

 

Informacje na temat tego:

 • Kiedy cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na podstawie zezwolenia?
 • Jak uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca?
 • Zezwoleń typu A, B, C, D i E
 • Co to jest informacja starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych?
 • Przedłużenia zezwolenia
 • Opłaty za wydanie zezwolenia na pracę

znajdziesz tutaj

 

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite)

 

Od 1 maja 2014 r. możliwe jest również zatrudnienie cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Wniosek o takie zezwolenie składa cudzoziemiec już przebywający legalnie na terytorium Polski, jeśli praca ma być wykonywana dłużej niż 3 miesiące. Co do zasady, cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych danego pracodawcy, które pracodawca wcześniej uzyskał i przekazał cudzoziemcowi.

 

Praca bez zezwolenia

 

Informacje na temat kategorii cudzoziemców, którzy mogą wykonywać pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia znajdziesz tutaj  

 

Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia

 

Procedura uproszczona, nazywana także "procedurą oświadczeniową" pozwala obywatelowi jednego z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Warunkiem skorzystania z procedury uproszczonej jest zarejestrowanie przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, uprawniający go do wykonywania pracy na terytorium RP. Ze względu na minimum formalności i niskie koszty (rejestracja oświadczenia jest bezpłatna), procedura ta jest bardzo popularna w Polsce zarówno wśród pracodawców, jak i cudzoziemców podejmujących pracę.

 

Informacje na temat jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie oświadczenia oraz wskazówki dotyczące prawidłowej rejestracji oświadczeń znajdziesz tutaj   

 

Obowiązki pracodawcy

 

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce związane jest z szeregiem obowiązków. Ich przestrzeganie jest istotną częścią regulacji dotyczących zezwoleń na pracę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-12-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: