submenu
content

 

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2017 r.)

 

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych:
podstawowy (100%): 

 

- w okresie pierwszych trzech miesięcy 

- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku831,10 
652,60
obniżony (80%): 

- w okresie pierwszych trzech miesięcy 

- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku664,90
522,10
podwyższony (120%): 

- w okresie pierwszych trzech miesięcy 

- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

 


997,40
783,20

 
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
szkolenia - 120 % zasiłku 997,40
przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku 997,40
stażu - 120 % zasiłku 997,40
kontynuowania nauki - 100% zasiłku 831,10
studiów podyplomowych - 20% zasiłku 166,30
3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
415,60
 
4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu posiadającemu co najmniej jedno  dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych 415,60
5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych min. 8,10/godz.
Zasiłki i świadczenia nie zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2017 r. ponieważ średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r , wyniósł 99,4% (Komunikat Prezesa GUS - M.P.2017.72). Od zasiłku dla bezrobotnych PUP opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 27,52 %x, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 %, tj. w łącznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:

1. Prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne):

- w pełnym wymiarze czasu pracy (831,10 + 149,60*)


980,70

- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (2.000,00 + 360,00*)


2.360,00

2. Robót publicznych:

- refundacja za każdy miesiąc [50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - (2.110,34 + 379,86*],


2.490,20

- refundacja za co drugi miesiąc [100 % przec. wynagrodzenia + składki (4.220,69  +  759,72*]


4.980,41

3. Jednorazowej refundacji pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne:

za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)


6.000,00

4. Refundacji za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia)    

max 4,86/za godz.

5. Jednorazowej premii po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j  ustawy) za każdy pełny miesiąc programu

483,30

6. Premii za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stażowy

1513,50

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia, ryczałt z tytułu kosztów przejazdu - z Funduszu Pracy.

1. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej:

- działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

25.324,20

- w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

25.324,20

- przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

25.324,20

2. Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

25.324,20

3. Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

16.882,80

4. Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu przez bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stażowy (art. 66 l ustawy)

max 605,40

Uwaga: przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia i składki.

1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2017 r.) 2.000,00xx
2. Przeciętne wynagrodzeniexxx 4.220,69
3. Przeciętne wynagrodzenie z podziałem na kwartały Informacja na stronie ZUS
4. Składka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.01.1999 r.) 2,45%
5. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r.) 0,10%
6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r.) 9,00%


x ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792);
xx od 1.01.2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.000,00 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., Dz.U. 2016 poz. 1456);
xxx przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2017 r. wynosi 4.220,69 zł (Komunikat Prezesa GUS z 9 sierpnia 2017 r., M.P. 2017.811). 


Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiPS w dniu 31.08.2017 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: