submenu
content

Akty prawne

Ustawa z dnia 28 listopada  2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2007 r., w sprawie wzoru umowy o wykonywanie pracy przez poborowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1124).
 
ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia:
Wzór umowy o wykonywanie pracy przez poborowego skierowanego do odbycia służby zastępczej.  (pobierz plik)
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzoru karty skierowania do odbycia służby zastępczej (Dz. U. Nr 159, poz. 1125).
 
ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia:
Wzór karty skierowania do odbycia służby zastępczej (pobierz plik)
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzoru  wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej oraz dokumentów, jakie mają być dołączone do tego wniosku (Dz. U. Nr 159, poz. 1123).
 
ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia:
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej  (pobierz plik)
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie przekazywania informacji  o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą (Dz. U. Nr 11, poz. 55).
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej (Dz. U. Nr 35, poz. 307 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wynagradzania osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej (Dz. U. Nr 35, poz. 308).
 
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), wybór.
 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), wybór.
 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), wybór.
 
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553), wybór.  
 
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wybór.
 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), wybór.
 
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm. ), wybór.
 
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322), wybór. 
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), wybór. 
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: