submenu
content
Powrót do strony głównej
Projekt Publiczne służby zatrudnienia - Doskonalenie kwalifikacji PSZ w celu wdrażania Europejskiej Strategii Zatrudnienia i uczestnictwa w systemie EURES

Projekt Publiczne służby zatrudnienia - Doskonalenie kwalifikacji PSZ w celu wdrażania Europejskiej Strategii Zatrudnienia i uczestnictwa w systemie EURES

Realizacja projektu “Publiczne służby zatrudnienia - Doskonalenie kwalifikacji PSZ w celu wdrażania Europejskiej Strategii Zatrudnienia i uczestnictwa w systemie EURES” obejmowała cztery główne działania, w których zawarte są liczne zadania cząstkowe.

Działanie 1 dotyczy pierwszego szczegółowego celu projektu – “Zwiększonej konsolidacji, koordynacji i monitorowania skuteczności Publicznych Służb Zatrudnienia”. W ramach działania przewidziano stworzenie ram prawnych oraz procedur służących zawieraniu kontraktów na wykonywanie zadań z wiązanych obsługa rynku pracy. Zakłada się, że wprowadzenie mechanizmu kontraktowania do Publicznych Służba Zatrudnienia pozwoli na zastosowanie rozwiązań zwiększających efektywność i skuteczność usług rynku pracy i PSZ.

Zaproponowanie rozwiązań w zakresie kontraktowania usług PSZ wymaga przeprowadzenia analizy odpowiednich aktów prawnych włącznie z konstytucją, ustawą o finansach publicznych, ustawami o samorządach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ewentualnie innymi ustawami w celu ustalenia prawnych możliwości dla kontraktów zawieranych pomiędzy odpowiednimi podmiotami, możliwej zawartości tych kontraktów oraz koniecznych procedur. Zaproponowanie zwartości wiążą się z kolei m.in. z analizą kosztów finansowania funkcji administracyjnych i operacyjnych służb zatrudnieniowych oraz obecnej metody finansowania.

Określenie efektywności obecnie stosowanych dróg przepływu środków finansowych pozwoli na zaproponowanie odpowiednich rozwiązań w systemie kontraktowania usług PSZ. Nie ulega wątpliwości, że dla przygotowania odpowiedniej formuły kontraktów istotne jest dokonanie przeglądu kontraktów stosowanych w PSZ w Wielkiej Brytanii, Francji i innych krajach Unii Europejskiej. Choć różnice dotyczące systemów politycznych i prawnych nie pozwolą na bezpośrednie przeniesienie doświadczeń, to jednak ustalenie stosowanych wskaźników osiągnięć, czynników motywacyjnych stosowanych w celu zwiększenia skuteczności PSZ, sposobu monitorowania efektów może okazać się bardzo pomocne dla rozwiązań krajowych. Propozycja kontraktacji usług PSZ zostanie poddana konsultacjom w celu uzyskania akceptacji instytucji samorządowych.

Obok systemu kontraktowania wraz ze wszystkimi zdaniami pośrednimi dokonywana jest diagnoza obecnego systemu monitorowania w Polsce oraz podobnych krajowych systemów funkcjonujących w wybranych Państwach Członkowskich, a także analiza potencjału systemu PULS jako źródła do wykorzystania jako wybranej struktury informatycznej dla nowego systemu monitorowania rynku pracy. Na bazie powyższych prac przygotowana ma być propozycja systemu monitorowania rynku pracy oraz działań realizowanych przez PSZ W tym zakresie opracowywana jest szczegółowa specyfikacja danych możliwych do gromadzenia w KSMRP (bez wprowadzania zmian prawnych); wyznaczenie harmonogramu oraz procedur gromadzenia danych dla wszystkich jednostek PSZ uczestniczących w projekcie; określenie częstotliwości gromadzenia danych i przekazywania ich do centralnej bazy danych oraz polityki archiwizowania danych, w tym określenie polityki ochrony danych osobowych. Dopiero w późniejszym etapie planowane jest opracowanie specyfikacji centralnej bazy danych, metod wprowadzania informacji, integracji oraz możliwości tworzenia doraźnych raportów, a także możliwości dalszego rozbudowania, wraz z określeniem użytkowników informacji oraz wymogów sprzętowych systemu – zarówno w oparciu o modernizację istniejącego systemu jak i stworzenie nowego. Oprawa funkcjonowania Krajowego Systemu Monitorowania Rynku Pracy w ramy prawny pozwoli na podjęcie kolejnego kroku jakim będzie opracowanie pilotażowego programu szkoleń oraz przeprowadzenie pilotażowych szkoleń dotyczących analizy danych uzyskanych z Krajowego Systemu Monitorowania Rynku Pracy.

W ramach Działania 2 - “Rozwój kompetencji pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w odniesieniu do świadczenia usług w wymiarze europejskim” przewidziano szereg prac rozpoczynających się od opracowania standardów kwalifikacji zawodowych dla zakresów pracy występujących w PSZ: specjalista ds. rozwoju zawodowego; pracownik sieci EURES; specjalista ds. programów; lider klubu pracy; pracownik ds. zasiłków socjalnych oraz weryfikacji istniejących standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodu doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

Jednocześnie należało przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych oraz braków informacyjnych służb zatrudnienia. Wyniki badań pozwolą na podjęcie decyzji o tym, jakie nowe programy szkoleń powinny zostać przygotowane w pierwszej kolejności (w ramach projektu

Kolejne zadanie dotyczy analizy programów szkoleniowych i podręczników używanych dotychczas w szkoleniu pracowników PSZ pod kątem ich aktualności i możliwości wykorzystania do opracowania modułowych programów szkoleń zawodowych dla pracowników PSZ oraz do wykorzystania w szkoleniach przygotowujących do świadczenia usług na poziomie europejskim. Wyniki analizy pozwolą na opracowanie modułowego programu szkoleń dla pracowników PSZ według metodologii MES, z uwzględnieniem materiałów szkoleniowych do wykorzystania przez uczestników szkoleń oraz materiałów dydaktycznych w postaci plików do wykorzystania przez szkoleniowców, a następnie przeprowadzenie pilotażowego szkolenia w celu opracowania ostatecznej wersji programów i materiałów szkoleniowych, po czym przeprowadzenie 40 szkoleń w grupach dwudziestoosobowych dla 800 pracowników PSZ.

Jednym z ostatnich zadań w ramach Działania 2. jest określenie treści strony internetowej PSZ. W tym zakresie dokonany zostanie wybór państw (co najmniej 3), których portale PSZ zostaną poddane analizie. Następnie zostanie opracowany projekt treści portalu z uwzględnieniem wyników analizy potrzeb informacyjnych pracowników PSZ pozyskanych podczas badania potrzeb szkoleniowych.

Działanie 2 kończy zadanie opracowania rekomendacji dotyczących zmian w przepisach stanowiących podstawę stworzenia wewnętrznego systemu szkoleń PSZ, które poprzedzi analiza systemów szkoleniowych PSZ w wybranych państwach Unii Europejskiej (Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Dania) oraz ich struktury prawnej i analiza wewnętrznych systemów szkoleniowych w innych rozproszonych służbach administracyjnych w Polsce (pomoc społeczna, służby podatkowe, służby celne i szkolnictwo).

Działanie 3 to przygotowanie i organizacja dwóch wizyt studyjnych dla 20 osób na temat systemu monitorowania i wewnętrznych szkoleń w PSZ, a także organizacja konferencji na temat koordynacji i konsolidacji Publicznych Służb Zatrudnienia oraz na temat wewnętrznego systemu szkoleń – jako wydarzenia podsumowującego i upowszechniającego rezultaty projektu.

Działanie 4 to opracowanie rozwiązań organizacyjnych i procedur stanowiących podstawę prawną umożliwiającą prawidłowe wykonywanie zadań w ramach sieci EURES. W tym zakresie przewidziano przeprowadzenie analizy regulacji prawnych i innych dokumentów UE odnoszących się do funkcjonowania systemu EURES, analizy rozwiązań organizacyjnych w wybranych krajach UE dla realizacji zadań systemu EURES, opracowanie systemu ocen pracowniczych członków kadry EURES oraz organizację wizyt szkoleniowych w celu zapoznania się z siecią EURES w Wielkiej Brytanii i Danii.

W ramach projektu opracowano:

Następujące standardy kwalifikacji zawodowych dla poszczególnych kategorii zawodowych publicznych służb zatrudnienia:

Pracownik sieci Eures (pobierz plik)

Lider Klubu Pracy (pobierz plik)

Pośrednik pracy (pobierz plik)

Doradca zawodowy (pobierz plik)

Specjalista ds programów (pobierz plik)

Specjalista ds rozwoju zawodowego (pobierz plik)

Specjalista ds świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy (pobierz plik)

Oraz następujące programy szkoleń dla poszczególnych kategorii zawodowych publicznych służb zatrudnienia:

pośrednika pracy (pobierz plik)

doradcy zawodowego (pobierz plik)

 specjalisty ds. programów (pobierz plik)

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: