submenu
content

 

Program wymiany kulturalno-edukacyjnej dla osób młodych

Porozumienie między Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej a Biurem Gospodarczo-Kulturalnym Tajpej w Warszawie w sprawie programu wymiany kulturalno-edukacyjnej dla osób młodych weszło w życie 1 grudnia 2014 r. W związku z tym, od 1 grudnia możlna składać aplikację do udziału w programie (umowa typu Work and Holiday Scheme). Roczny limit uczestników wynosi dwieście osób dla każdej ze stron porozumienia. Czas pobytu to 12 miesięcy, a okres przeznaczony na naukę nie może przekroczyć 6 miesięcy, podobnie jak okres świadczenia pracy. Uczestnicy programu będą zwolnieni z obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę (może mieć ona wyłącznie charakter tymczasowy). W kolejnych latach nowe edycje programu rozpoczynać się będą z dniem 1 stycznia każdego roku.

 

Korzyści wynikające z udziału w programie

Program skierowany jest do osób w wieku od 18 do 30 lat i umożliwia wyjazd na Tajwan na okres do jednego roku. Udział w programie umożliwi połączenie wypoczynku z pracą. Program jest rozwiązaniem dla osób, zainteresowanych poznaniem kultury i stylu życia mieszkańców Tajwanu oraz pozwala na rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki np. języka chińskiego, z możliwością podjęcia pracy zarobkowej, mającej charakter dodatkowy w stosunku do głównego - turystycznego i kulturoznawczego celu pobytu. Udział w programie umożliwia podjęcie płatnego zatrudnienia bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę.

 

Warunki udziału w programie

O udział w programie mogą starać się obywatele Polski i mieszkańcy Tajwanu, spełniający poniższe warunki:

 

(1)   spełniają kryteria, określone w przepisach imigracyjnych Polski i Tajwanu;

(2)   mają ukończone osiemnaście lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyli jeszcze trzydziestu lat;

(3)   nie towarzyszą im osoby, pozostające na ich utrzymaniu;

(4)   nie brali dotychczas udziału w programie.

(5)   mają ważny paszport, wydany przez właściwe organy Polski lub Tajwanu nie wcześniej niż dziesięć  lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt dni po zakończeniu planowanego pobytu;

(6)   posiadają bilet powrotny, bilet na dalszą podróż lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet, oraz wystarczające środki na własne utrzymanie w początkowym okresie pobytu;

(7)   zakupiły pełne ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące prawo do opieki szpitalnej oraz odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy na cały okres pobytu;

(8)   wykażą w trakcie procedury wizowej, że ich głównym celem jest pobyt wypoczynkowy, zaś podjęcie pracy jest celem dodatkowym;

(9)   uiszczą wymagane opłaty z tytułu rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy;

(10) posiadają miejsce zamieszkania, odpowiednio, w Polsce lub na Tajwanie;

(11)   legitymują się znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie komunikatywnym.

 

Aplikacje do udziału w programie należy składać, odpowiednio, w Biurze Gospodarczo-Kulturalnym Tajpej w Warszawie oraz w Warszawskim Biurze Handlowym w Tajpej.

 

Adresy placówek:

 

Biuro Gospodarczo-Kulturalne Tajpej w Warszawie, ul. Emilii Plater 5300-113 Warszawa, tel: +48 22 213 00 60

 

Warszawskie Biuro Handlowe w Tajpej, TWTC/ITB Suite 1601-1602. Nr 333, Keelung Road, email: 

 

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: