submenu
content

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ PRZEZ MRPIPS  DLA OBYWATELI POLSKICH
NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA  WIZY PROCEDOWANEJ PRZEZ STRONĘ AUSTRALIJSKĄ,  
W RAMACH PROGRAMU „ZWIEDZAJ I PRACUJ AUSTRALIA 2017/2018”

 

Z DNIEM 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  

ZOSTAJE WZNOWIONA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW
O WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ MRPIPS W RAMACH PROGRAMU

 „ZWIEDZAJ I PRACUJ” 

 

W ROKU 2017/2018 ROCZNY LIMIT WIZ ZOSTAŁ ZWIĘKSZONY

DO 500 WIZ !!!!

 

 

PROGRAM „ZWIEDZAJ I PRACUJ” AUSTRALIA”

 

Dnia 1 sierpnia 2014 r. weszło w życie Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu „Zwiedzaj i Pracuj”, podpisane w Warszawie w dniu 28 marca 2014 roku.

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

 

O udział w Programie mogą starać się obywatele polscy, spełniający poniższe warunki:

1.      za główny cel udziału w Programie uznają pobyt wypoczynkowy w Australii;

2.      mają ukończone osiemnaście (18) lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyli jeszcze

         trzydziestu jeden (31) lat;

3.      nie towarzyszą im dzieci, pozostające na ich utrzymaniu;

4.      mają ważny paszport, wydany nie wcześniej niż dziesięć (10) lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie (2) puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy
niż dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu planowanego pobytu;

5.      posiadają bilet powrotny, bilet na dalszą podróż lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet;

6.      posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w ramach udziału w Programie, w przypadku niepodjęcia pracy w Australii;

7.      spełniają wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych Australii oraz zakupiły ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną;

8.      nie uczestniczyli wcześniej w organizowanym przez Stronę przyjmującą Programie „Zwiedzaj i Pracuj”;

9.      posiadają wykształcenie wyższe lub ukończyli przynajmniej dwa (2) lata studiów licencjackich oraz
w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – legitymują się znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie komunikatywnym;

10.    przedstawią zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w oparciu
o wymagane dokumenty

 

KTO WYDAJE ZAŚWIADCZENIA

 

Zaświadczenia wydaje DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ DOKUMENTY O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

 

Wymagane przez MRPiPS dokumenty należy składać do Departamentu Współpracy Międzynarodowej w formie korespondencji przez operatora pocztowego lub faxem

 

Adres do korespondencji:

Departament Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Tel: (+48)  22 461 62 30

Faks: (+48) 22 461 62 31

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO WYDANIA ZAŚWIADCZEŃ:

 

1.    Oświadczenia kandydata o spełnianiu warunków udziału w Programie

2.    Wniosek o wydanie zaświadczenia

3.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

*Uwaga! Dokumenty należy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI, CZYTELNIE!

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski o wydanie zaświadczenia do czwartej edycji Programu „Zwiedzaj i Pracuj Australia” 2017/2018 będą ponownie przyjmowane od dnia 1 października 2017 r.

 

*Uprzejmie informujemy, że możliwość składania wniosków na czwartą edycję Programu 2017/2018 została wznowiona, w związku z powiększeniem rocznego limitu wiz o 300 dodatkowych miejsc wizowych. 

 

Zgodnie z Porozumieniem między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego -  roczny limit wiz z tytułu udziału w Programie „Zwiedzaj i Pracuj”  od dnia 1 października 2017 r. wynosi 500 (pięćset) wiz.

 

Przesłanie aplikacji o wizę po wyczerpaniu limitu 500 wiz w danym roku będzie się wiązało z utratą dokumentów oraz kosztów wizowych.

 

Informację, okresowo aktualizowaną, na temat ilości wydanych wiz można znaleźć na stronie Ambasady Australii w Berlinie: 

 

http://germany.embassy.gov.au/beln/work_and_holiday.html

 

 

DECYZJA O WYDANIU ZAŚWIADCZENIA

 

*Uwaga! Dokumentacja nieczytelna i niekompletna będzie odsyłana bez realizacji do wnioskodawcy.

 

Zaświadczenie wydawane  jest w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w Programie, potwierdzające wiedzę o zamiarze ubiegania się wnioskodawcy o udział w Programie  

 

*Uwaga! Uzyskanie zaświadczenia nie gwarantuje otrzymania wizy w ramach Programu!

 

SPOSÓB ODBIORU ZAŚWIADCZENIA

 

Departament Współpracy Międzynarodowej kontaktuje się z każdym wnioskodawcą po wydaniu zaświadczenia, który podał we wniosku dane kontaktowe: telefon, adres e-mail 

 

Zaświadczenia będą wydawane w terminie 7 dni od daty wpłynięcia /przekazania wniosku (liczy się data wpływu do Ministerstwa).

 

Wydane zaświadczenia będą wysyłane do wnioskodawców tylko na adres na terytorium Polski (za pokwitowaniem przez operatora pocztowego).

 

Sposób odbioru zaświadczenia należy wskazać we wniosku o wydanie zaświadczenia (patrz pliki do pobrania).
Ministerstwo  w zależności od wskazania:

 

a) odsyła zaświadczenie na wskazany przez wnioskodawców adres na terytorium Polski (za pokwitowaniem przez operatora pocztowego)

b) informuje telefonicznie lub mailowo o możliwości osobistego odbioru

c) wydaje osobie trzeciej, pod warunkiem, że jest upoważniona do odbioru zaświadczenia*

 

Przykładowy projekt upoważnienia dla osoby trzeciej do odbioru zaświadczenia, z którego można skorzystać
  znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

    

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSEK O WIZĘ

 

*Uwaga! Ministerstwo w żaden sposób nie pośredniczy w procedurze wizowej!

Ministerstwo wydaje jedynie „Zaświadczenie” , które jest jednym z kryteriów wyznaczonych przez stronę australijską dla uzyskania wizy, w ramach programu Zwiedzaj i Pracuj 

 

Po uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez MRPiPS  osoby zainteresowane udziałem w Programie powinny wystąpić do Ambasady Australii w Berlinie z wnioskiem o wydanie wizy.

 

Informacje o procedurze wizowej, jak również inne przydatne informacje na temat uzyskania wizy można uzyskać w:

 

Europejskie Centrum Obsługi Klienta 

tel. +44 (0) 207 420 3690

 

Wymogi dla obywateli polskich, związane z otrzymaniem wizy australijskiej, są także opisane na stronie internetowej Departamentu Spraw Wewnętrznych: https://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/462-

do góry Ostatnia modyfikacja: 27-04-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: