submenu
content

 

EDYCJA 2018/2019

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O ZAŚWIADCZENIE W EDYCJI PROGRAMU ZWIEDZAJ I PRACUJ AUSTRALIA 2018/2019 JEST MOŻLIWE TYLKO ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO.
 

 

APLIKUJ

 

 

DZIĘKI DWUSTRONNEMU POROZUMIENIU,

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. LIMIT WIZ DLA OBYWATELI RP I AUSTRALII ZAINTERESOWANYCH WZIĘCIEM UDZIAŁU W PROGRAMIE ZOSTAŁ ZWIĘKSZONY DO POZIOMU 500.
 

 

O udział w programie mogą ubiegać się obywatele polscy spełniający poniższe warunki:

1.   Za główny cel udziału w programie uznają pobyt wypoczynkowy w Australii;

2.   Mają ukończone osiemnaście lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyli trzydziestu jeden

      lat;

3.   Nie mają dzieci pozostających na ich utrzymaniu;

4.   Posiadają ważny paszport z co najmniej dwiema pustymi stronami, wydany nie wcześniej niż dziesięć lat przed złożeniem wniosku o wizę i który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt dni po zakończeniu planowanego pobytu;

5.   Posiadają bilet powrotny, bilet na dalszą podróż, lub wystarczające środki by zakupić taki bilet;

6.   Posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w ramach udziału w programie w przypadku niepodjęcia pracy w Australii;

7.   Spełniają wymogi zdrowotne określone w przepisach prawnych Australii oraz zakupiły ubezpieczenie zdrowotne obejmujące opiekę szpitalną;

8.   Nie uczestniczyli wcześniej w programie „Zwiedzaj i Pracuj” w Australii;

9.   Mają wykształcenie wyższe, lub ukończyli przynajmniej dwa lata studiów licencjackich;

10. Legitymują się znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;

11. Przedstawią zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

KTO WYDAJE ZAŚWIADCZENIA

 

Zaświadczenia wydaje DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 

JAK NALEŻY WNIOSKOWAĆ  O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA:

 

Składanie wniosków o zaświadczenie odbywa się poprzez formularz online, do którego link jest na górze strony. 

 

W formularzu należy podać: imię/ imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz serię i numer paszportu.

 

W formularzu wnioskujący jest też zobowiązany do oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w Programie.

 

*Uwaga! Wnioskujący odpowiada za podanie poprawnych danych.

 

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Zgodnie z Porozumieniem między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego -  roczny limit wiz z tytułu udziału w Programie „Zwiedzaj i Pracuj”  od dnia 1 października 2017 r. wynosi 500 (pięćset) wiz.

 

Przesłanie aplikacji o wizę po wyczerpaniu limitu 500 wiz w danym roku będzie się wiązało z utratą dokumentów oraz kosztów wizowych.

 

Po wyczerpaniu limitu wiz w edycji 2018/19- informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej MRPiPS. Wstrzymane zostanie także wydawanie zaświadczeń w ramach danej edycji.

 

Informację, okresowo aktualizowaną, na temat ilości wydanych wiz można znaleźć na stronie Ambasady Australii w Berlinie: 

 

http://germany.embassy.gov.au/beln/work_and_holiday.html

 

 

DECYZJA O WYDANIU ZAŚWIADCZENIA

 

Zaświadczenie wydawane  jest w oparciu o wypełniony formularz online, zawierający oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w Programie.  

 

Zaświadczenia będą wydawane w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku (liczy się data wpływu do Ministerstwa do godz. 16:00 danego dnia).

 

*Uwaga! Uzyskanie zaświadczenia nie gwarantuje otrzymania wizy w ramach Programu!

 

 

SPOSÓB ODBIORU ZAŚWIADCZENIA

 

Sposób odbioru zaświadczenia należy wskazać we wniosku o wydanie zaświadczenia.
 

Ministerstwo  w zależności od wskazania:

 

a) odsyła zaświadczenie na wskazany przez wnioskodawców adres na terytorium Polski (za pokwitowaniem przez operatora pocztowego- list polecony ekonomiczny)

 

b) informuje telefonicznie lub mailowo o możliwości osobistego odbioru

 

c) wydaje osobie trzeciej, pod warunkiem, że jest upoważniona do odbioru zaświadczenia*

  * Przykładowy projekt upoważnienia dla osoby trzeciej do odbioru zaświadczenia, z którego można skorzystać znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

 

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSEK O WIZĘ

 

*Uwaga! Ministerstwo w żaden sposób nie pośredniczy w procedurze wizowej!

 

Ministerstwo wydaje jedynie „Zaświadczenie” , które jest jednym z kryteriów wyznaczonych przez stronę australijską dla uzyskania wizy, w ramach programu Zwiedzaj i Pracuj 

 

Po uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez MRPiPS  osoby zainteresowane udziałem w Programie powinny wystąpić do Ambasady Australii w Berlinie z wnioskiem o wydanie wizy.

 

Informacje o procedurze wizowej, jak również inne przydatne informacje na temat uzyskania wizy można uzyskać w:

 

Europejskie Centrum Obsługi Klienta 

tel. +44 (0) 207 420 3690

 

Wymogi dla obywateli polskich, związane z otrzymaniem wizy australijskiej, są także opisane na stronie internetowej Departamentu Spraw Wewnętrznych: https://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/462-

 

Pliki do pobrania

ZiP_A_22_05_Upowaznienie.docx
Upoważnienie  (14 KB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: