submenu
content

DOSTĘP DO RYNKÓW PRACY UE, EOG I SZWAJCARII

Praca w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 

Zgodnie z art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który wszedł w życie  w 2009 r. w ramach Traktatu z Lizbony (oficj. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; w wersji roboczej określany jako traktat reformujący), każdy obywatel Unii Europejskiej (UE) ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych prawem UE. Swoboda przemieszczania się w UE należy do podstawowych praw obywateli UE i jest przez nich bardzo wysoko ceniona.


Zgodnie z art. 45 TFUE swobodny przepływ pracowników opiera się na zasadzie równego traktowania obywateli państw UE i zakazie dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w zakresie wynagrodzenia oraz innych warunków pracy i zatrudnienia. Swobodny przepływ pracowników obejmuje również członków rodzin osób migrujących.


Przepisy o swobodnym przepływie pracowników uprawniają do:

  • poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim,
  • podejmowania pracy w innym państwie członkowskim bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę,
  • zamieszkania w innym państwie członkowskim ze względu na pracę,
  • pozostania w innym państwie członkowskim po zakończeniu stosunku pracy, o ile spełnione są warunki określone prawem UE,
  • bycia traktowanym na równi z obywatelami danego państwa członkowskiego w zakresie dostępu do zatrudnienia, warunków pracy oraz przywilejów socjalnych i podatkowych.

Po wygaśnięciu okresów ograniczających swobodny dostęp obywateli ośmiu państw, w tym Polski, przystępujących do UE w 2004 r. do rynków pracy ówczesnych „starych państw członkowskich” UE, obecnie obywatele polscy mogą podejmować pracę we  wszystkich państwach UE bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.


Prawo UE zapewnia obywatelom państw Unii Europejskiej (a więc i obywatelom RP) oraz państw EOG i Szwajcarii możliwość pobytu i zamieszkania w innym (niż ich państwo pochodzenia) państwie UE/EOG lub Szwajcarii.

 

Zgodnie z Dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, obywatele Unii Europejskiej posiadają prawo do pobytu przez okres nie przekraczający trzech miesięcy w przyjmującym państwie członkowskim bez konieczności wypełniania jakichkolwiek formalności lub spełniania warunków - innych niż wymóg posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.

 

Prawo do pobytu dłuższego niż trzy miesiące przysługuje tylko określonym grupom osób (co do zasady pracownikom oraz osobom posiadającym środki na utrzymanie się) i większość państw wymaga rejestracji takiego pobytu we właściwym urzędzie. Państwa stosują zróżnicowane rozwiązania w tym zakresie. Na rejestrację mogą się składać:

  • rejestracja w urzędzie organu imigracyjnego celem uzyskania dokumentu pobytowego
  • zameldowanie
  • rejestracja w systemie ewidencji ludności
  • rejestracja w systemie podatkowym
  • rejestracja w systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

 

Praca w na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

Norwegia, Islandia i Lichtenstein, które nie są państwami członkowskimi UE, lecz należą do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), tworzą razem z UE Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i są objęte  swobodą przepływu pracowników, co oznacza, że ich obywatele państw mogą podjąć pracę w innym państwie EOG na tych samych warunkach, jak obywatele danego państwa przyjmującego.

Zatem na terenie EOG nie są wymagane od polskich obywateli zezwolenia na pracę.

 

Praca w Szwajcarii

 

Szwajcaria, która jest państwem EFTA, nie należy do EOG. Jednakże na mocy umowy o swobodnym przepływie osób, jaką Szwajcaria zawarła  z Unią Europejską,   obywatele UE - w tym obywatele polscy - mogą podejmować pracę w Szwajcarii, a obywatele Szwajcarii w państwach UE/EOG.

 

Jak znaleźć pracę w UE/EOG lub Szwajcarii?

 

Polacy mają prawo podejmować pracę u zagranicznych pracodawców na zasadach obowiązujących w państwie zatrudnienia, na podstawie indywidualnych umów zawieranych z pracodawcami zagranicznymi bezpośrednio bądź  za pośrednictwem upoważnionych organizacji lub instytucji.


Obywatele polscy mogą szukać pracy w państwach UE/EOG i Szwajcarii za pośrednictwem sieci EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia) oraz niepublicznych agencji zatrudnienia.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

Na szczególną uwagę zasługuje rynek pracy w Holandii, który jest zdominowany przez agencje zatrudnienia w szczególności agencje pracy tymczasowej.  Potrzebne informacje przed wyjazdem do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia znajdziesz w przygotowanej w Departamencie Rynku Pracy MPiPS broszurze „Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia”.

 

 

 
 
 
 
Broszura w jęz. polskim dla Polaków pracujących lub zamierzających pracować w Niemczech, przygotowana w ramach projektu „Fair Mobility" („Uczciwe zasady mobilności”) Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych

 

 

Praca w innych krajach

 

Wykonywanie przez obywateli Polski pracy w krajach poza obszarem UE/EOG i Szwajcarii wymaga uzyskania stosownej wizy oraz zezwolenia na pracę. Szczegółowych informacji nt. zasad podejmowania zatrudnienia w tych krajach udzielają ich ambasady.

Zatrudnienia w krajach poza obszarem UE/EOG i Szwajcarii Polacy mogą szukać za pośrednictwem niepublicznych/prywatnych agencji zatrudnienia.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj 

 

Informacje dla osób powracających do Polski  po okresie pracy
w państwach UE/EOG i Szwajcarii

 

Obywatel Polski powracający zza granicy w kraju UE/EOG, gdzie był zatrudniony  i stał się bezrobotny ma prawo do transferu przyznanego mu  w kraju ostatniego zatrudnienia zasiłku dla bezrobotnych.W tym celu przed wyjazdem z kraju ostatniego zatrudnienia osoby te powinny wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych, a następnie - po jego przyznaniu -  wydanie dokumentu U2, który uprawnia do pobierania w Polsce zasiłku dla bezrobotnych przyznanego za granicą obywatelowi Polski, który chce wrócić do Polski (lub udać się do innego państwa UE/EOG lub Szwajcarii), aby tam szukać pracy.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj 

 

 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-04-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: