submenu
content

 

Klasyfikacja zawodów i specjalności

 

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy jest wydawana rozporządzeniem ministra właściwego do spraw pracy na podstawie delegacji ustawyz dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm., art. 36. ust. 8). Rozporządzenie jest cyklicznie (co 2-3 lata) nowelizowane celem dostosowania do zmian zachodzących na rynku pracy.

 

Obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145) zmienione rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1876). 

 

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (prac) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu.

 

Klasyfikacja jako „spis z natury” grupuje poszczególne zawody i specjalności (według treści pracy i jej złożoności) oraz ustala kody cyfrowe i nazwy. Wyróżnione są grupy wielkie, duże, średnie i elementarne, a w obrębie grup elementarnych  ewidencjonowane są zawody i specjalności. Klasyfikacja obejmuje także  zawody, które można uzyskać w systemie szkolnictwa zawodowego, które oznaczone są dodatkowo symbolem „s”.

 

Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (ang. International Standard of Classification of Occuaptions), rekomendowanej do stosowania poszczególnym krajom przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) i EUROSTAT.

 

Klasyfikacja zawodów i specjalności jest narzędziem dla gromadzenia, porządkowania i analizy danych statystycznych i prognoz dot. rynku pracy. Znajduje zastosowanie w takich badaniach statystyki publicznej, jak np. Spis powszechny ludności, Statystyka dochodów i warunków życia, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, Badanie struktury wynagrodzeń, Badanie edukacji dorosłych Wykorzystanie ITC w gospodarstwach domowych i przez osoby, Wypadki przy pracy, Choroby zawodowe. Wykorzystywana jest także w analizach rynku pracy prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak np. Zarejestrowani bezrobotni oraz wolne miejsca pracy,

 

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Dane te są  przydatne dla prowadzenia polityki zatrudnienia i edukacji. Klasyfikacja jest też wykorzystywana dla realizacji celów operacyjnych z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń.

Więcej informacji na: www.psz.praca.gov.pl.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: