submenu
content
 
1 Sprawozdanie MPiPS-03 07-05-2014
2 Sprawozdanie MPiPS-05 23-09-2014

Sprawozdanie MPiPS-03

Sprawozdanie MPiPS-03 za 2013 r. zawiera informacje:

1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
2. Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom.
3. Udzielone świadczenia - zadania własne gmin.
4. Zadania własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.
5. Pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub z ochroną uzupełniającą.
6. Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą.
7. Powody przyznania pomocy.
8. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu lokalnym – finansowane z budżetu gmin ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).
9. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym – finansowane z budżetu powiatów ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).

Sprawozdanie MPiPS-05

Sprawozdanie MPiPS-05 za 2013 r. zawiera następujące informacje:
 
1. Gminne domy pomocy społecznej.
2. Ponadgminne domy pomocy społecznej.
3. Środowiskowe domy samopomocy.
4. Mieszkania chronione.
5. Placówki całodobowej opieki.
 
    Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania

2014 09 23 MPiPS-05.doc
MPiPS - 05  (5.5 MB)
2014 09 23 MPiPS-05.odt
MPiPS - 05  (1.5 MB)
2014 09 23 MPiPS-05.pdf
MPiPS - 05  (5.8 MB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-05-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: