submenu
content

Rada Pomocy Społecznej

Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z póź. zm.). Rada składa się z nie więcej niż 20 osób reprezentujących jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz środowiska naukowe. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Członkowie Rady Pomocy Społecznej pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa 3 lata.

 

Do zakresu działania Rady należy :

  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej,
  • przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej,
  • przedstawianie ministrowi okresowych informacji o swojej działalności,
  • przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia
    w dziedzinie pomocy społecznej.

 

31 marca 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pomocy Społecznej  VIII kadencji, w którym uczestniczyła Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pani Minister Elżbieta Rafalska wręczyła powołania członkom Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji. Przewodniczącą Rady została Pani Prof. Dr hab. Barbara Kromolicka. Do prezydium Rady zostali także wybrani:  Pani Prof. Uniwersytetu Łódzkiego. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder,  Pan Michał Guć Wiceprezydent Gdyni, Przedstawiciel Związku Miast Polskich oraz Ks. Marek Dec Zastępca Dyrektora CARITAS Polska.

 

Podczas pierwszego posiedzenia Członkowie Rady Pomocy Społecznej wstępnie omówili zagadnienia z zakresu polityki społecznej, którymi powinna zająć Rada VIII kadencji.

 

Skład Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji 2017-2020

      

Lp.

imię i nazwisko

Pełniona funkcja

1.

Prof. zw. dr hab. Barbara Kromolicka-Przewodnicząca

Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

2

Ks. Maciej Szmuc

Dyrektor CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

3

Jolanta Szynkarczuk

Dyrektor OIK w Gorzowie Wielkopolskim

4

Hanka Stamm

Dyrektor MGOPS w Solcu Kujawskim

5

Krystyna Grzybicka

Dyrektor DPS oraz ŚDS w Elblągu

6

Danuta Zawilla

Zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

7

Beata Krzesińska

Dyrektor PCPR w Oleśnicy

8

Anna Gromska

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

9

Dariusz Czechowski

Kierownik OPS Włoszczowa

10

Maria Nowak

Doradca ds. Polityki Senioralnej i Społecznej I Wicewojewody Śląskiego

11

Ks. Stanisław Jurczuk

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

12

Michał Guć-Wiceprzewodniczący

Wiceprezydent Gdyni, Przedstawiciel Związku Miast Polskich

13

Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder Prof. Nadzw. UŁ-Wiceprzewodnicząca

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego – Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki

14

Dr.hab. Anna Fidelus Prof. UKSW

Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, Profesor Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prorektor ds. studenckich i kształcenia

15

Ks. Marek Dec-Sekretarz

Zastępca Dyrektora CARITAS POLSKA

16

Andrzej Barszcz

Dyrektor MOPS w Radomsku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych OPS RAZEM

17

Paweł Maczyński

Starszy specjalista pracy socjalnej OPS Ursynów m. st. Warszawy, Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej

18

Czesław Smalcerz

Dyrektor MOPS w Jaworznie, Stowarzyszenie Samorządowych OPS FORUM

19

Andrzej Smulczyński

Dyrektor PCPR w Busku-Zdroju, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM

 

 

Rada Pomocy Społecznej kontakt:

Daria Wojdak – specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej

Tel.: 22-661-14-17         

email: daria.wojdak@mpips.gov.pl

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: