submenu
content

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

 

Ogłoszenie o konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym

15 września 2014 r.

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako instytucja zarządzająca w systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020[1] (PO PŻ) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ogłasza konkurs na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących

 

 

Nazwa i adres instytucji ogłaszającej konkurs:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Przedmiot konkursu:

 

Przedmiotem konkursu jest wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem realizacji projektów polegających na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących w ramach ProgramuOperacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ),  w latach 2014 i 2015.

 

Podstawą realizacji PO PŻ w Polsce jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U.UE.L.2014.72.1) oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym przez art. 85 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. poz 1146).

 

Ogólnym celem Funduszu jest propagowanie spójności społecznej w Unii Europejskiej, a zatem przyczynienie się do osiągnięcia celów dotyczących ograniczania ubóstwa zawartych w Strategii „Europa 2020”. Oprócz realizacji celu ogólnego Fundusz przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego, jakim jest ograniczenie najcięższych form ubóstwa w UE przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym.

 

Do głównych obszarów działań finansowanych z Funduszu należeć będzie ograniczanie niedoboru żywności wśród osób najbardziej potrzebujących.

Wyłonione w naborze podmioty będą mogły wziąć udział w działaniach PO PŻ w latach 2014-2015 (podprogramy na lata 2014 i 2015 ) pod warunkiem posiadania prawnych i faktycznych możliwości realizacji zadań objętych PO PŻ oraz podpisania umów o dofinansowanie projektów z Agencją Rynku Rolnego.

 


[1]Projekt Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy  Najbardziej Potrzebującym.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: