submenu
content

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji PO PŻ 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

 

 

 

Kto może kwalifikować do PO PŻ 2014-2020?

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej
i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015, tylko ośrodki pomocy społecznej mogą kwalifikować osoby do pomocy żywnościowej i wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób. Z kolei Regionalne Organizacje Partnerskie (OPR)i Lokalne Organizacje Partnerskie (OPL) mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 5a do wytycznych. Ponadto, w przypadku przekazywania pomocy żywnościowej wyłącznie na podstawie otrzymanej z OPS listy osób zakwalifikowanych, OPR i OPL zobowiązane są posiadać podpisane przez osoby znajdujące się na tej liście oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 5b do wytycznych.

 

Kryterium otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020

Zgodnie z wytycznymi Instytucji zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej
i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015, pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie powinno trafiać do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód obecnie nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego  uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. tj. nie więcej niż:

  • 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 684 zł dla osoby w rodzinie.

Od dnia 1 października 2015 roku kryteria te ulegną zmianie. W dniu 14 lipca br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zgodnie z paragraf 1 pkt 1 tego rozporządzenia  kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 634 zł, zaś dla osoby w rodzinie 514 zł, co w praktyce oznacza, że od 1 października br. pomoc w ramach PO PŻ  udzielana będzie osobom/ rodzinom, których dochód nie będzie przekraczał:

  • 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 Tak określony wymóg ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały i intensywny. Program jest uzupełnieniem działań gmin w zakresie udzielania posiłku lub dożywiania dzieci najuboższym mieszkańcom, w większości przypadków adresowany jest do osób i rodzin korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej. 

 

Wydawanie skierowań i ważność skierowań
Wytyczne IZ nie określają terminu ważności skierowania wydawanego przez OPS. Jednakże uzasadnione jest, aby skierowania obowiązywały przez cały czas trwania danego Podprogramu. Zasadą powinno być, aby skierowania wydawane były przez ośrodek pomocy społecznej na dany podprogram, a nie rok kalendarzowy, gdyż oba przedziały czasowe nie pokrywają się ze sobą. Jednak z uwagi na różne uwarunkowania i znajomość sytuacji danej osoby/rodziny, to ośrodek pomocy społecznej decyduje na jaki okres wystawia skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020. Skierowanie może być wydane zarówno na cały Podprogram lub np. na 6 miesięcy jego trwania. Krótszy termin wiązałby się niepotrzebnie z ponoszeniem dodatkowych nakładów pracy oraz kosztów.
Skierowania wydane na okres roku w grudniu 2014 roku (w podprogramie 2014 - od XII.2014 r. do XII. 2015 r.) zachowują ważność, o ile osoby, które je otrzymały, nadal spełniają wskazane w wytycznych kryteria do otrzymania pomocy żywnościowej.
W przypadku zmiany sytuacji rodziny dotyczącej jej składu osobowego, ośrodek pomocy społecznej może wydać nowe skierowanie, z jednoczesną adnotacją, że poprzednie skierowanie traci swoją ważność. Przy czym skierowanie powinno być adresowane do tej samej organizacji partnerskiej.
 

Jak unieważnić skierowania w przypadku utraty uprawnień?

Jeśli chodzi o sposób unieważniania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej, Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach PO PŻ nie określają konkretnego sposobu postępowania w sytuacji utraty uprawnień przez poszczególne osoby w trakcie trwania danego Podprogramu. Jednakże uzasadnione wydaje się pouczenie osoby otrzymującej skierowanie o obowiązku przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), w art. 109 dotyczącym niezwłocznego poinformowania organu, który przyznał świadczenie o każdej zmianie, która wiąże się z podstawą do jego przyznania – w tym przypadku o zmianie wielkości dochodu uprawniającego do pomocy żywnościowej. Dodatkowo OPS powinien poinformować OPR/OPL, do której kierował osobę/rodzinę w celu udzielenia pomocy żywnościowej, o utracie uprawnień przez daną osobę/rodzinę do tej pomocy, o ile taką wiedzę posiada.

 

Czy OPS w innej gminie niż gmina miejsca zamieszkania może wydać osobie/rodzinie skierowanie do odbioru żywności?

Co do zasady OPS z gminy miejsca zamieszkania powinien wydać osobie uprawnionej skierowanie do odbioru żywności. Jest to uzasadnione szczególnie ze względu na zapewnienie przejrzystości danych gromadzonych na potrzeby obowiązku sprawozdawczego. Może się jednak zdarzyć sytuacja, że osoba/rodzina przebywa na terenie innej gminy przez dłuższy okres czasu z powodów uzasadnionych sytuacją osobistą. Wówczas gminą właściwą do wydania skierowania może być gmina miejsca pobytu osoby/rodziny.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: