submenu
content

Informacja dotycząca podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkolenia z zakresu specjalizacji z organizacji pomocy społecznej.

 1 października 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 28 września 2012 r. Poz. 1081).

Zgodnie z § 3 w/w rozporządzenia specjalizację mogą prowadzić:
  • 1) uczelnie, działające na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i 742);
  • 2) kolegia pracowników służb społecznych, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, działające na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3));
  • 3) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092)
– posiadające minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia lub doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na prowadzenie specjalizacji, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi”.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianami art. 122 ustawy dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), które weszły w życie 1 października 2012 r., począwszy od tego dnia nie ma możliwości zdobycia specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej poprzez ukończenie studiów podyplomowych.

Osoby, które uzyskały specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej przed dniem 1 października  2012 r. zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami zachowują ją, na mocy § 11 i 12 w/w rozporządzenia.
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-03-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: