submenu
content

Skład Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (CKE)

Skład Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

kadencji 2017-2022

 

W skład Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych powołanej, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769,  z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
(Dz. U. z 2012 r. poz. 486) wchodzą następujące osoby:

 

 1. dr hab. Teresa Jadwiga Zbyrad  
 2. mgr Barbara Dzikowska
 3. mgr Joanna Cieślik
 4. dr hab. Mirosław Grewiński
 5. dr hab. Hubert Kaszyński
 6. dr Martyna Kawińska
 7. mgr Anna Kłos
 8. dr hab. Jerzy Krzyszkowski
 9. dr Marta Łuczyńska
 10. dr Mariola Mirowska  

 

Informacja dotycząca podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkolenia z zakresu specjalizacji z organizacji pomocy społecznej.

 1 października 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 28 września 2012 r. Poz. 1081).

Zgodnie z § 3 w/w rozporządzenia specjalizację mogą prowadzić:
 • 1) uczelnie, działające na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i 742);
 • 2) kolegia pracowników służb społecznych, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, działające na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3));
 • 3) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092)
– posiadające minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia lub doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na prowadzenie specjalizacji, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi”.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianami art. 122 ustawy dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), które weszły w życie 1 października 2012 r., począwszy od tego dnia nie ma możliwości zdobycia specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej poprzez ukończenie studiów podyplomowych.

Osoby, które uzyskały specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej przed dniem 1 października  2012 r. zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami zachowują ją, na mocy § 11 i 12 w/w rozporządzenia.
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-05-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: