submenu
content

Wyniki otwartego konkursu ofert w Programie „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi’’ – edycja 2018 r.

W dniu  9 marca 2018 r. Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób  z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018 r.

 

Zgodnie z zasadami konkursowymi Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadziły wstępną ocenę formalną i merytoryczną wszystkich nadesłanych ofert konkursowych, a następnie nadesłały maksymalnie po 8najwyżej ocenionych do MRPiPS.

 

Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej łącznie 94 ofert.

Ocena ofert przebiegładwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych  19 ofert. Komisja zakwalifikowała do zarekomendowania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 53 podmioty, które mogą realizować zadanie publiczne z wykorzystaniem udzielonej dotacji.

Podmioty, które otrzymały dotację, proszone są o złożenie  wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy:

 

1.    Dwóch egzemplarzy umowy;

Umowę należy wypełnić odręcznie. Nie należy jej w żaden sposób przekształcać.

2.    Oświadczenia o przyjęciu dotacji - w terminie 7 dniu od dnia ogłoszenia wyników - skan mailem na adres jan.lobarzewski@mrpips.gov.pl lub nr faksu: 22 - 461- 11- 40 albo 22 - 461 - 12-76 - z podaniem nr wniosku nadanego przez MRPiPS

3.    Uaktualniony harmonogram oraz kosztorys realizacji zadania (dwa egzemplarze, każdy podpisany, jak umowa);

4.    Oświadczenie, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to wkładu własnego w zakresie wkładu osobowego).

Dokumenty należy odesłać na adres:

 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5     00-513 Warszawa

(z dopiskiem „Konkurs Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- edycja 2018”)

 

W dniu 11 grudnia 2017 r., Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej, zaakceptowała ogłoszenie o Konkursie "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniam psychicznymi" - edycja 2018 r. 
W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) ogłasza  otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej"Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018 r. 
 
Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300). 
 
Informacji o Konkursie "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi udzielają:

Pani Magdalena Kraszewska tel. 22 661 13 05
Pan Jan Łobarzewski tel. 22 661 11 41

Pliki do pobrania

Wzor oferty - 2018.pdf
Wzór oferty  (646.1 KB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: