submenu
content

Wyniki uzupełniających otwartych konkursów ofert

W dniu 27 kwietnia 2018 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki uzupełniających otwartych konkursów ofert pn.:

 

 1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018 r.”,
 2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2018 r.,
 3. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018 r.

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 25 kwietnia 2018 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach ww. konkursów.

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie w terminie 7 dniod ukazania się wyników na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy, w tym:

 • oświadczenia o przyjęciu dotacji;
 • dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez osoby uprawnione (w przypadku podmiotów reprezentujących sektor pozarządowy zgodnie z wpisem do KRS, a w przypadku samorządu gmin również przez Skarbnika) – wg załączonego wzoru
 • uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania do każdego egzemplarza umowy

Oświadczenia można składać:

 • drogą elektroniczną, na adres:

Katarzyna.Sztompka@mpips.gov.pl -konkurs „Nowe horyzonty aktywnej integracji……”;

Aneta.Kowalska@mrpips.gov.pl– konkurs „Aktywne postawy młodzieży…”

Jolanta.Okrzeja@mrpips.gov.pl– konkurs „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu…”

 • lub na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać czy modyfikować.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „ Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie, kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018 r.

 

W dniu 7 lutego 2018 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018 r.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 1 lutego 2018 r. dokonała oceny  27 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych 21 ofert.

 

Komisja zakwalifikowała do zarekomendowania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 6 ofert podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne korzystając z dotacji. Wśród pozytywnie ocenionych znalazły się trzy fundacje, jedna spółdzielnia socjalna, jedno stowarzyszenie i jedna kościelna osoba prawna.

 

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie w terminie 7 dni od ukazania się wyników na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy, w tym:

 • oświadczenia o przyjęciu dotacji;
 • dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez osoby uprawnione (w przypadku podmiotów reprezentujących sektor pozarządowy zgodnie z wpisem do KRS, a w przypadku samorządu gmin również przez Skarbnika) – wg załączonego wzoru
 • uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

 

Oświadczenia można składać:

 • drogą elektroniczną, na adres: Aneta.Kowalska@mrpips.gov.pl

lub

 • na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać czy modyfikować.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego" - edycja 2018 r.

 

W dniu 7 lutego 2018 r. Podsekretarz Stanu,  Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego" - edycja 2018 r.

 

Komisja konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 1 lutego 2018 r., dokonała oceny formalnej i merytorycznej 12 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych pięć ofert.

 

Komisja zakwalifikowała do zarekomendowania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej siedem ofert podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne korzystając z dotacji. Wśród pozytywnie ocenionych ofert znalazły się trzy oferty jednostek samorządu terytorialnego oraz cztery oferty stowarzyszeń.

 

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie w terminie 7 dni od ukazania się wyników na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy, w tym:

 • oświadczenia o przyjęciu dotacji;
 • dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez osoby uprawnione (w przypadku podmiotów reprezentujących sektor pozarządowy zgodnie z wpisem do KRS, a w przypadku samorządu gmin również przez Skarbnika) – wg załączonego wzoru
 • uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

 

Oświadczenia można składać:

 • drogą elektroniczną, na adres:

lub

 • na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać, czy modyfikować.

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018

W dniu 7 lutego 2018 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018 r.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu
1 lutego 2018 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 25 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych 13 ofert.

 

Komisja zakwalifikowała do zarekomendowania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 12 ofert podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne korzystając z dotacji. Wśród pozytywnie ocenionych znalazło się sześć jednostek samorządu terytorialnego, pięć stowarzyszeń i jedna kościelna osoba prawna.

 

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie w terminie 7 dni od ukazania się wyników na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy, w tym:

 • oświadczenia o przyjęciu dotacji;
 • dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez osoby uprawnione (w przypadku podmiotów reprezentujących sektor pozarządowy zgodnie z wpisem do KRS,
 • a w przypadku samorządu gmin również przez Skarbnika) – wg załączonego wzoru
 • uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

 

Oświadczenia można składać:

lub

 • na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
 

Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać czy modyfikować.

 

Pliki do pobrania

wyniki na strone pdf.pdf
Wyniki konkursu  (459.6 KB)
umowa wersja ostateczna pdf.pdf
Wzór umowy  (498.5 KB)

W dniu 7 grudnia 2017 r., Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej, zaakceptowała ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach „Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”, tj.:

 

 1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2018 r.”
 2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018”.
 3. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2018”.

 

W związku z powyższym Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) ogłasza  otwarte  konkursy  ofert w ramach Programu pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

 

Zapraszamy podmioty uprawnione do składania wniosków o wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów ofert z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

  

Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: