submenu
content

4 stycznia 2016 r.

 

ZAPROSZENIE

do udziału w pracach komisji konkursowych

Nabór uzupełniający

 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowych ds. opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach, które będą przeprowadzane w ramach następujących programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

1.    Program „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020”,

2.    „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”,

3.    Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych należy przesyłać w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. na adres Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa  - z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowych - nabór uzupełniający”.

 

 Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia.

 

Kandydaci na członków komisji konkursowych winni spełnić następujące wymagania:

  • reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa odpowiada obszarowi danego programu,
  • korzystać z pełni praw publicznych oraz być obywatelami Rzeczypospolitej Polski;
  • posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w przygotowywaniu i/lub realizacji projektów w obszarze pomocy społecznej;
  • przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

 

Zadaniem członka komisji konkursowej jest:

  • ocena i opiniowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
  • proponowanie rozdziału środków budżetowych, przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.
     

UWAGA: Kandydat może zadeklarować chęć udziału w pracach komisji konkursowej związanej z realizacją więcej niż jednego spośród ww. programów. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej w danym roku nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w wybranym konkursie.

 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej przedłoży listę kandydatów do zatwierdzenia Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie internetowej MRPiPS.

Powołanie składu komisji konkursowej w ramach konkretnego Programu w danym roku będzie się odbywało poprzez przygotowanie stosownego zarządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej w skład komisji konkursowej.

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: