submenu
content
Powrót do strony głównej
Ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015

Na podstawie  art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na dofinansowanie w roku 2014 zadań przyjętych w Programie oraz zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert.

 

Na dofinansowanie zadań w roku bieżącym zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 800.000 złotych, przy jednostkowych dotacjach w wysokości 40.000 złotych każda.

 

W roku ubiegłym rozdysponowane zostały środki finansowe w tej samej wysokości. Udzielono 20 dotacji podmiotom uprawnionym w formie dofinansowania po 40 tys. złotych.

 

W bieżącym roku również przyznanych będzie maksymalnie 20 jednorazowych dotacji po 40.000 złotych każda na dofinansowanie wybranych ofert, spośród zgłoszonych do tej edycji konkursu przez podmioty uprawnione.

 

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego(świetlice, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawieprzepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 135),

w tym:

  • uzyskały zgodę na prowadzenie danej placówki wsparcia dziennego, prowadzą tę placówkę (jako własną lub na zlecenie);
  • podejmują w niej działania programowe w zakresie rozwijania działalności na rzecz dzieci i młodzieży (np. dla nowej grupy wiekowej, w tym młodzieży) wraz z organizowaniem zajęć o charakterze socjoterapeutycznym (programów socjoterapeutycznych lub elementów socjoterapii);
  • organizują wsparcie dla osób bezrobotnych w ramach współpracy z powiatowym urzędem pracy, na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także realizują wolontariat.

 

Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z przepisami powyżej cyt. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, według zasad określonych w zatwierdzonym Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015oraz  podanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznana w konkursie nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na zrealizowanie oferty konkursowej w programie.
Z dotacji mogą być pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na.:

-       doposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych;

-       zorganizowanie (w miejscowościach na terenie naszego kraju) wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny;

-       organizowanie  imprez  edukacyjno – kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodziców, w tym wyjścia do muzeum, kina, teatru lub imprez kulturalno - sportowych;

-       zorganizowanie posiłku podczas zajęć w placówce.

 

Wniesiony wkład własny oferenta nie może być niższy niż 20% kwoty całkowitej przeznaczonej na zadanie programowe przedstawione w ofercie konkursowej. Może on być wniesiony w całości we własnych środkach finansowych lub w części we własnych środkach finansowych oraz  jako wyliczona praca wolontariuszy, z tym, że większą część wkładu będą stanowiły własne środki finansowe.

 

 

SKŁADANIE OFERT :

 

1.      Wzóroferty konkursowej – określony został wzałączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011 r. Nr 6, poz.25).

UWAGA: w poz. III pkt 7 oferty - „Miejsce realizacji zadania publicznego” - należy  podać nazwę i dokładny adres placówki wsparcia dziennego,  której  dotyczą zadania ofertowe.

 

2.      Miejsce i termin składania ofert w województwach – siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, poszczególnego województwa lub Urzędu Marszałkowskiego, w terminie  do dnia 21 marca 2014 r.

 

3.      Przekazanie ofert z województw do dalszej oceny w  konkursiemax 5 ofert z danego województwa, spełniających wszystkie wymogi formalne konkursu, najwyżej ocenione podczas wstępnej oceny formalnej i merytorycznej zaopiniowane do dalszej oceny w Komisji, powołanej Zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej - właściwe Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej lub Urzędy Marszałkowskie przekazują pocztą na adres:

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej,
ul. Nowogrodzka 1/3/5; 00-513 Warszawa.

 

Do każdej z tych (max pięciu ) wybranych w województwie podczas oceny formalnej i wstępnej oceny merytorycznej najlepszych ofert, załączają swoje pisemne opinie/rekomendacje wraz z podaniem liczby punktów i klasyfikację do grupy, wg punktacji i klasyfikacji podanej w Programie.

Oferty przesłane bez tej punktacji i zakwalifikowania do grupy lub bez opinii/rekomendacji właściwych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej lub Urzędów Marszałkowskich nie będą przedłożone do oceny Komisji Konkursowej. Zwrócone zostaną do właściwych  Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej  lub Urzędów Marszałkowskich. 

 

4.      Termin przekazania ofert z województw do oceny Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej - do dnia14 kwietnia 2014 r.,- liczy się data nadania przesyłki ( możliwa do odczytania ze stempla pocztowego).

Oferty przekazaniepo tym terminie nie będą rozpatrzone. Zwrócone zostaną do właściwych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej lub Urzędów Marszałkowskich.

 

DOKUMENTACJA DO ZŁOŻENIA  W KONKURSIE:

 

1.      Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty (podpisany przez osoby uprawnione  do reprezentowania podmiotu uprawnionego) z poprawnym harmonogramem i kosztorysem oraz z opinią/rekomendacją, wydaną przez ROPS lub Urząd Marszałkowski w przypadku ofert  przekazanych do oceny w Komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

UWAGA:poszczególne pozycje harmonogramu i kosztorysu oferty powinny być jasno określone, nie można ich ujmować ogólnie np. „zakup pomocy naukowych”, należy podać dokładnie o jakie pomoce chodzi, skoro przyjmuje się, że są nimi „wzrokowe proste środki dydaktyczne” – tradycyjnie zwanymi pomocami naukowymi, m.in.: mapy, obrazy, wykresy, modele i inne, które (wg zasad programowych) mają przyczynić się do wzbogacenia oferty zajęć programowych w danej placówce wsparcia dziennego to należy je w tej pozycji kosztorysu wymienić.

Ponadto w harmonogramie oferty należy w miarę dokładnie określać terminy realizacji poszczególnych działań, według pozycji w nim wykazanych przy uwzględnieniu wydatków  podanych w  kosztorysie.

 

2.      Aktualny statut, uchwała rady gminy, odpis z rejestru sądowego (KRS ) i inne dokumenty, potwierdzające fakt prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, wskazanej w ofercie konkursowej oraz umocowania osób wskazanych do reprezentowania danego podmiotu uprawnionego,  m.in. upoważnienie, pełnomocnictwo, oświadczenie i inne, a także aktualne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe i objaśnienia wprowadzone do sprawozdania) lub jego adres na stronie internetowej, gdy został na niej opublikowany.

 

3.      Oświadczenie o działaniach przyjętych lub nie przyjętych do zrealizowania w ramach oferty we współpracy z powiatowym urzędem pracy w placówce wsparcia dziennego (świetlicy, klubie młodzieżowym) wskazanej do dofinansowania w zgłoszonej ofercie konkursowej w zakresie wsparcia bezrobotnych w gminie, w tym dodatkowa informacja  w przypadku realizacji wsparcia w formie wolontariatu.

 

4.      Oświadczenie o utrzymaniu działalności w placówce wsparcia dziennego (zgłoszonej w ofercie konkursowej do dofinansowania w zakresie realizacji zadań programowych), co najmniej przez rok od rozliczenia przyznanej dotacji.

 

 

DOKONANIE  WYBORU OFERT :

 

1.      Wydanie Zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Komisji Konkursowej, po ogłoszeniu konkursu.

 

2.      Rejestracja ofert zgłoszonych z województw  -  w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – po 14 kwietnia 2014 r.

 

3.      Powołanie Komisji Konkursowej, po zakończeniu rejestracji zgłoszonych ofert.

 

4.      Ocena ofert konkursowych pod względem formalnym i merytorycznym wraz z przygotowaniem protokołu i listy wybranych ofert  w konkursie do zaakceptowania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w BIP  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku MPiPS, po zatwierdzeniu składu osobowego Komisji Konkursowej,  zakończeniu oceny ofert i rozstrzygnięciu konkursu.

UWAGA:

W odniesieniu do podmiotów uprawnionych, którym Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał w roku ubiegłym dotację w formie dofinansowania zadań w programie, podczas  tegorocznej oceny ich ofert, Komisja Konkursowa również uwzględniała będzie poprawność realizacji ubiegłorocznego zadania w programie oraz rozliczenia z przyznanej dotacji. Wskazując na zaistniałe nieprawidłowości przy rozliczaniu ubiegłorocznej dotacji w programie lub podczas realizacji dofinansowanego zadania, Komisja Konkursowa będzie mogła obniżyć punktację  końcową oferty tegorocznej o 1 do 5 pkt.

Ponadto oferty podmiotów nieuprawnionych złożone w tym konkursie zostaną odrzucone.

 

5.      Podpisywanie umów do zrealizowania wybranych ofert  w konkursie oraz przekazanie przyznanych dotacji w formie dofinansowania – po ogłoszeniu wyników konkursu na stronie internetowej MPiPS i BIP.

 

6.      W przypadku przyznania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji (dofinansowania) podmiot uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia (przed podpisaniem umowy, po ukazaniu się wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) wszystkich dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy, w tym :

-       oświadczenia o przyjęciu dotacji (dofinansowania),

-       uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania ofertowego, w formie załącznika do umowy, w razie potrzeby ich aktualizowania stosownie do kwoty przyznanej dotacji, przy zachowaniu właściwych proporcji udziału w koszcie całkowitym środków z dotacji i wkładu własnego.

Dokumenty te powinny byćprawidłowo przygotowane według specyfikacji zadań wymienionych w ofercie konkursowej oraz podpisane.

 

7.      Odrzucenie oferty w wyniku oceny formalnej lub merytorycznej, a także nie przyznanie dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurom odwoławczym.

 

DOTACJE PRZYZNANE W KONKURSIE:

 

1.      Złożenie oferty w konkursie na wsparcie finansowe podmiotu uprawnionego nie jest  równoznaczne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości, tzn.  poniżej 40 000 złotych lub powyżej tej kwoty.

 

2.      Każda oferta wybrana i dofinansowana  w konkursie może być realizowana tylko do 31 grudnia 2014 r., na podstawie zawartej umowy.

 

3.      W ramach przyznanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji (dofinansowania) rozliczane będą wydatki kwalifikowane, (zgodnie z kosztorysem) związane z realizacją oferty, ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. Nie obowiązuje refundacja wydatków poniesionych przed zawarciem umowy.

 

4.      Przyznane środki finansowe w ramach dotacji nie mogą być wydatkowane na:

a)       spłatę zaległych zobowiązań finansowych, wynikających z bieżącej, statutowej działalności  oferenta;

b)      pokrywanie bieżących kosztów funkcjonowania oferenta (w tym: czynsz, energia elektryczna, opłaty telefoniczne, wynagrodzenia i pochodne składniki od nich);

c)       zakup nieruchomości oraz koszty robót budowlano-montażowych lub innych prac adaptacyjnych;

d)      wynagrodzenia dla kadry uczestniczącej przy realizacji dofinansowanej oferty, w tym wychowawcy, instruktorzy, opiekunowie i inni;

 

5.      Podmiot uprawniony, który otrzyma dotację (dofinansowanie) w programie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadań ofertowych w ciągu 30 dni, po wyznaczonym terminie zakończenia jego realizacji, tj. 31 grudnia 2014 r . Wzór sprawozdania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz. 25).

do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: