submenu
content
Powrót do strony głównej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność mającą na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formie samopomocy osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
W bieżącym roku na realizację konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy kwotę 3.000.000 zł.
W 2012 roku kwota dotacji przeznaczona na wsparcie projektów realizowanych w ramach ww. konkursu wynosiła 3.000.000 zł., a wsparcie finansowe uzyskało 65 podmiotów. Zakłada się, iż w 2013 roku wsparcie uzyska około 50 projektów, które w wyniku postępowania konkursowego zostaną zakwalifikowane do dotacji.
 Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 30.000 zł.

Oferty konkursowe można przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 15 marca 2013 r.

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: