submenu
content

Minister Pracy i Polityki Społecznej działając w oparciu o konstytucyjną zasadę pomocniczości państwa przyjął w 2006 r. program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, którego treść znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w roku 2011 udzieli dotacji celowych na finansowe wsparcie nie więcej niż 40 pro¬jektów z zakresu organizacji i funkcjonowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku postępowania konkursowego zostaną wytypowane do wsparcia ich realizacji. W bieżącym roku, tak jak w latach poprzednich na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3.000,000 zł. Maksymalna kwota dotacji nie będzie wyższa niż 100 000 zł. Dotacja zostanie przyznana tym podmiotom, których projekty w postępowaniu konkursowym otrzymają najwyższą ocenę.

O dotacje mogą ubiegać się gminy, powiaty i samorządy województw, a tak¬że podmioty o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, na wsparcie realizacji projektu związanego z roz¬wojem i funkcjonowaniem w ramach pomocy społecznej różnych ofert oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przy ocenie projektów opracowanych i zgłaszanych przez zainteresowane podmioty, których realizacja musi się zakończyć do dnia 31 grudnia 2011 r. brane będą przede wszystkim pod uwagę te projekty, które przyczyniają się do osiągania celów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Pro¬gramie „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" i przyczyniają się do budowania lokalnej, komplek¬sowej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a nade wszystko ich realizacja sprzyjać będzie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ofertę sporządza się zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

W ofercie winna się znaleźć informacja o podmiocie zgłaszającym wniosek (gmina, powiat, regionalna jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa prowadząca działalność w zakresie pomocy społecznej, fundacja prowadząca działalność w zakresie pomocy społecznej, jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakre¬sie pomocy społecznej).

Do oferty należy dołączyć odpowiednio:

 

 1. opinię marszałka województwa dotyczącą planowanego przedsięwzięcia (w przypadku projektu o zasięgu regionalnym),
 2. opinię starosty dotyczącą planowanego przedsięwzięcia (w przypadku projektu o zasięgu powiatowym),
 3. opinię prezydenta, burmistrza, wójta dotyczącą planowanego przedsięwzięcia (w przypadku-projektu o zasięgu gminnym),
 4. opinię wojewody dotyczącą planowanego przedsięwzięcia,
 5. informację o programie/strategii organizowania lokalnej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (jeśli taki program, strategię przyjęto do realizacji),
 6. odpowiedni fragment gminnej lub powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych i/lub wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej, świadczący o woli władz lokalnych rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, której jednym z ogniw ma być przedsięwzięcie zgłoszone do konkursu.


Przyznana dotacja nie może być wykorzystana do finansowania:

 

 • wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę;
 • wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem osób realizujących projekt w kwocie wyższej niż 50% dotacji;
 • wydatków inwestycyjnych;
 • organizacji wypoczynku;
 • dożywiania;
 • prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • szkolenia kadry pomocy społecznej.


Oferty wraz z załącznikami należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w Departamencie Pomocy i Inte¬gracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, pok. 204.

Nieprzekraczalny termin składania wypełnionych formularzy ofert wraz z wymaganą dokumentacją upływa 31 marca 2011 r.
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane.

Komisja konkursowa powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w terminie do trzydziestu dni od dnia upływu terminu zgłaszania wniosków, przeanalizuje ich treść i, wykorzystując załączone kryteria, wybierze oferty podmiotów, którym rekomendować będzie przyznanie wsparcia finansowego na realizację projektu z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


Podmiot składający ofertę, któremu Minister Pracy i Polityki Społecznej przyzna dotację na dofinansowanie projektu, zostanie powiadomiony do 31 maja br. o terminie i miejscu podpisania umowy.

Krysteria oceny projektu (format pdf.)

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: