submenu
content

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych:

Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,

Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,

Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych, tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

 

W bieżącym roku na realizację „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 000 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł. 

 

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 27 stycznia 2017 r.

 

 

31.03.2017 r.

WYNIKI KONKURSU OFERT

w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017

 

 

Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 31 marca 2017 r. zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017.

 

Poniżej zamieszczamy tabelę z wykazem organizacji, które otrzymają dotacje w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Edycja 2017, oraz rejestr wszystkich organizacji, które złożyły swoje oferty w ramach konkursu.

 

Wszystkie organizacje dofinansowane w tegorocznej edycji konkursu powinny jak najszybciej przesłać do siedziby Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS (ul. Nowogrodzka 1/3/5  00-513 Warszawa):

 

–    oświadczenie, że organizacja akceptuje przyznaną kwotę dotacji,

–    oświadczenie, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to zadeklarowanego wkładu własnego pochodzącego z innych źródeł),

–     oświadczenie, że Oferent zapewni na realizację projektu środki finansowe z wkładu własnego określonego w ofercie,

–     2 egzemplarze wypełnionej umowy

–    2 egzemplarze uaktualnionego kosztorysu (jeśli nastąpiła zmiana wysokości przyznanej dotacji w stosunku do tej wnioskowanej przez organizację),

 

Wzór umowy zostanie w najbliższym czasie przesłany do organizacji, które otrzymają dotacje, drogą elektroniczną.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-07-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: