submenu
content

4 lutego 2016 r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych:

Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,

Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,

Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

 

W bieżącym roku na realizację „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 000 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

 

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 26 lutego 2016 r.

28 kwietnia 2016 r. 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert

w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”

Edycja 2016.

 

Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 27 kwietnia 2016 r. zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016.

 

Poniżej przedstawiamy kilka informacji dotyczących niniejszego konkursu:

  • Kwota programowa dotacji w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” na 2016 r. – 5 000 000 zł
  • Zgodnie z zasadami konkursowymi WydziałyPolityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadziły ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną wszystkich ofert konkursowych, klasyfikując oferty według następujących  grup merytorycznych:

-         bardzo dobre: 16-19 pkt (Grupa A),

-         przeciętne:  11-15 pkt (Grupa B),

-         słabe: 6-10 pkt (Grupa C),

-         nie spełniające celów programu na 2016 rok: 0-5 pkt  (Grupa D).

  • Po dokonaniu oceny Wydziały Polityki Społecznej, zgodnie z zasadami konkursowymi, zobowiązane były do przesłania do MRPiPS maksymalnie po 6 najwyżej ocenionych ofert. W wyznaczonym terminie przesłano łącznie 93 oferty konkursowe (z woj. lubuskiego wpłynęły 4 oferty, a z woj. kujawsko-pomorskiego 5 ofert), w których podmioty wnioskowały łączniena kwotę 12 949 061,96 zł.
  • W ramach konkursu do Wydziałów Polityki Społecznej zostało złożonych 213 ofert, w których podmioty uprawnione wnioskowały ogółem o kwotę: 27 398 618,99 złotych
  • Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonała ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej 93 ofert.
  • W wyniku weryfikacji 93 ofert dokonanej przez Komisję Konkursowej MRPiPS przy uwzględnieniu ocen dokonanych przez Wydziały Polityki Społecznej ostateczny podział na grupy kwalifikacyjne przedstawia się następująco: 

 Grupa A- 95 ofert, w tym:

            - 19 pkt- 25 ofert

  - 18 pkt- 21 ofert

  - 17 pkt- 22 oferty   

  - 16 pkt- 27 ofert

Grupa B- 14 ofert, w tym:

- 15 pkt- 9 ofert

- 14 pkt- 3 oferty

- 13 pkt- 1 oferta

- 12 pkt- 0 ofert

- 11 pkt- 1 oferta

 Grupa C- 0 ofert

 Grupa D- 104 oferty (nie spełniły one wymogów formalnych)

  • Komisja Konkursowa postanowiła zarekomendować Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dofinansowania w 2016 roku 40 ofert konkursowych, w tym:

–        25 ofert ocenionych na 19 punktów

–        15 ofert ocenionych na 18 punktów

 

Poniżej zamieszczamy tabelę z wykazem organizacji, które otrzymają dotacje w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Edycja 2016, oraz rejestr wszystkich organizacji, które złożyły swoje oferty w ramach konkursu.

 

Wszystkie organizacje dofinansowane w tegorocznej edycji konkursu powinny jak najszybciej przesłać do siedziby DepartamentuPomocy i Integracji Społecznej MRPiPS (ul. Nowogrodzka 1/3/5  00-513 Warszawa):

 

–        oświadczenie, że organizacja akceptuje przyznaną kwotę dotacji,

–        oświadczenie, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to zadeklarowanego wkładu własnego pochodzącego z innych źródeł),

–        oświadczenie, że Oferent zapewni na realizację projektu środki finansowe z wkładu własnego określonego w ofercie,

–        2 egzemplarze wypełnionej umowy

–        2 egzemplarze uaktualnionego kosztorysu (jeśli nastąpiła zmiana wysokości przyznanej dotacji w stosunku do tej wnioskowanej przez organizację),

 

Wzór umowy zostanie w najbliższym czasie przesłany do organizacji, które otrzymają dotacje, drogą elektroniczną. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: